Så klimatanpassas stadsdel i Malmö

Malmö drabbades för några år sedan av extrem nederbörd vilket innebar stora skador och ekonomiska förluster. Utformningen av en ny stadsdelspark i Hyllie är ett exempel på hur staden nu arbetar med klimatfrågor.

Hylliebild
Illustration Nyréns Arkitektkontor

Ett ändrat klimat leder sannolikt till att havet stiger och att det blir fler perioder med kraftig nederbörd. Det innebär ökad risk för översvämningar som kan förstöra byggnader, vägar och de allmänna kommunikationerna i städer. Kostnaderna i samband med extremväder förväntas öka i ett ändrat klimat.

Malmö stad klimatanpassar nu den nya stadsdelen Hyllie genom att anlägga en stor grön park som ska ta hand om dagvatten och dämpa effekterna vid skyfall.

Att ta hänsyn till klimatförändringar är något som blir allt vanligare när det gäller att planera städer. Några exempel är att låta grönområden och vegetation få ta större plats. Det bidrar till att rena dagvatten, fördröja vatten vid skyfall, minska intensiteten av värmeböljor, och samtidigt också gynna biologisk mångfald.

Nya exempel på klimatanpassning

Utformningen av stadsdelsparken i Malmö beskrivs som ett nytt exempel i SMHIs idésamling för klimatanpassning. Här går det också att läsa om hur Malmö stad utlyste en projekttävling för att utveckla stadsdelsparken. Idésamlingen syftar till att sprida erfarenheter och ge idéer för alla som arbetar med klimatanpassning.

Exempelsamlingen som byggs upp av Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning vid SMHI är bred. Den omfattar även projekt som handlar om att minska risken för översvämningar på andra sätt, att rusta skog för klimatförändringar, att bevara kulturhistoriska byggnader och att säkra tillgången till dricksvatten för att nämna några.