Så klimatanpassas skånska stränder

Problem med stranderosion i Skåne kommer att förvärras i takt med en havsnivåhöjning. I Ystad provas en lösning för att skydda stränderna med hjälp av att lägga ut sand, så kallad strandfordring. Det är ett nytt exempel i en idébank för klimatanpassning, som arbetas fram av Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning vid SMHI.

Ystad kommun har länge haft problem med erosion längs med kusten. Stranderosionen förväntas inte minska framöver utan snarare accelerera på grund av havsnivåhöjning. Lösningen på problemet blev skydd av stränder med hjälp av sandutläggning, så kallad strandfodring. 2011 genomfördes Sveriges första storskaliga strandfodring på två stränder utanför Ystad.

Strandfordringen är ett nytt exempel i den erfarenhetsbank för klimatanpassning som successivt byggs upp. Materialet har sammanställts av Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning vid SMHI, och presenterar arbete som bedrivs i svenska kommuner och av andra aktörer.

Här går det också till exempel att läsa om minskade risker för översvämningar, minskade hälsorisker vid värmeböljor, att säkra rent dricksvatten och kulturminnesvård i ett förändrat klimat.

Exemplen ska sprida erfarenheter

-Anpassningsexemplen syftar till att ge inspiration och sprida de erfarenheter som växt fram under de senaste åren. Idébanken kommer framöver att växa successivt med fler exempel från fler områden, säger David Hirdman, klimatexpert Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning.

Exemplen presenteras i en kortfattad version med fördjupningsläsning. Materialet finns på Klimatanpassningsportalen, där en stor mängd fakta och råd kring klimatanpassning är samlat.

Portalen drivs av Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning i samverkan med sexton myndigheter. Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning drivs vid SMHI som ett regeringsuppdrag, och samlar kunskap om klimatanpassning.