Så kan Sverige och andra delar av världen påverkas av 1,5 grads global uppvärmning

Klimatförändringen påverkar oss redan nu, men hur kan det bli i framtiden? En ny webbtjänst från SMHI visar vilka klimateffekterna blir i Sverige och andra delar av världen vid 1,5 grads global uppvärmning. Tjänsten är öppen och fritt tillgänglig för alla som är intresserade av klimat och effekter av klimatförändringen.

Vi kan se en pågående snabb klimatförändring som i stor utsträckning orsakas av mänsklig aktivitet. SMHI tar fram kunskap om hur klimatet förändrats historiskt, hur det ser ut idag och hur det kan bli i framtiden.

Beräknad framtida utveckling

Världens länder enades om ett klimatavtal efter det stora klimatmötet i Paris 2015. Målet i avtalet är att den globala temperaturökningen ska hållas långt under två grader, och att vi gemensamt ska jobba för att den stannar vid 1,5 grad.

– Frågan för oss i Sverige är förstås hur klimatet i vårt land skulle se ut vid dessa förhållanden. Det kan man se i vår nya klimattjänst, som visar ett scenario – en beräknad framtida utveckling, säger Lena Lindström, produktägare för klimat, SMHI.

Sedan Paris-mötet 2015 har forskarna undersökt när vi beräknas nå en global uppvärmning på 1,5 grad. En uppvärmning på över två grader är en gräns som anses innebära alltför stora kostnader för samhället och miljön.

– Klimatmodellerna visar att det troligen kommer inträffa någon gång om 10 till 20 år vid en fortsatt hög klimatförändringstakt. Eftersom uppvärmningen på 1,5 grad är ett globalt medelvärde är det också intressant att titta på hur stor uppvärmningen blir på regional skala, i Sverige och andra delar av världen, säger Gustav Standberg, klimatforskare vid Rossby Centre, SMHI.

Tjänsten bygger på klimatscenariot RCP8,5, som innebär fortsatt höga utsläpp av koldioxid.

– Hur stora klimatförändringarna blir på sikt beror på hur halterna av växthusgaser i atmosfären utvecklas över tid; när i framtiden utsläppen kulminerar, på vilken nivå det sker och hur snabbt de därefter minskar, säger Lena Lindström.

Temperatur, nederbörd med mera

Skärmklipp 1,5 grader global uppvärmning - scenariotjänst
Beräknad förändring av årsmedeltemperaturen (°C) jämfört med 1971-2000 vid perioden för 1,5°C global uppvärmning enligt scenario RCP8,5 . Kartan baseras på ett medelvärde av en ensemble med nio klimatscenarier vid en global uppvärmning med 1,5°C jämfört med perioden 1881-1910. Förstora Bild

SMHIs klimatscenariotjänst vänder sig till alla intresserade; beslutsfattare, planerare, forskare, studenter och allmänhet.

Med den nya visningstjänsten på SMHIs webbplats kan användare till exempel studera det svenska och europeiska framtida klimatet utifrån 1,5 grads global uppvärmning. Flera olika parametrar kan visas som kartor, till exempel temperatur och nederbörd. Även vind (årets maximala byvind) och nollgenomgångar finns som parameter. Kartorna visar förhållandena vid en global uppvärmning på 1,5 grad, jämfört med förindustriell tid.

Scenariokartor för 1,5 grads global uppvärmning finns för världen, Sverige, Europa, Sydamerika, sydvästra Asien samt för Afrika.

– Uppvärmningen är inte jämnt fördelad över jorden, därför är det intressant att titta på vad en 1,5 grad varmare värld innebär för klimatet i olika delar av världen, till exempel Sverige. Landområden värms snabbare än hav och Arktis är det område där uppvärmningen är snabbast. Det påverkar även Sverige där temperaturökningen är större än det globala medelvärdet, påpekar Gustav Strandberg.

Tydlig bild av framtiden

I analyserna som klimatforskare vid Rossby Centre på SMHI gjort, och som scenariotjänsten baseras på, har många olika klimatmodeller använts. För Sverige och Europa är det till exempel nio olika modeller som analyserats.

– Att så många klimatmodeller använts ger ett världsunikt material. Modellerna ger en tydlig bild och är samstämmiga. Ju fler modeller som visar samma sak, desto mer troligt är det att utvecklingen också kommer att se ut så, säger Gustav Strandberg.