Så kan skogen klimatanpassas

Ett varmare klimat ger en ökad tillväxt i skogen, samtidigt som riskerna för skador ökar. Skogsbolag som arbetar med att klimatanpassa kan plantera varierade trädslag, planera gallring och avverkning på nya sätt. Flera nya exempel på klimatanpassning presenteras nu på Klimatanpassningsportalen.

I framtiden kan vegetationsperioden bli flera månader längre och den årliga skogstillväxten öka med upp till trettio procent. De negativa effekterna av klimatförändringar riskerar dock att slå mycket hårt mot skogen.

Ett varmare klimat innebär en ökad risk för torka på sommaren. När träden blir torkstressade får de inte ett lika fullt utvecklat rotsystem, vilket ökar risken för stormskador. Sannolikt ökar också potentialen för spridning av rötsvampar till följd av att vegetationsperioden förlängs. Med mindre tjäle i marken ökar risken för körskador i framtiden.

Exempel på klimatanpassning

Hur man kan arbeta förebyggande och anpassa skogen till ett förändrat klimat beskrivs nu i ett nytt exempel i den idébank som byggs upp på Klimatanpassningsportalen. Här belyses ett skogsbolag som bland annat arbetar med att härda träden för vind, undviker att köra skogsmaskinger på känsliga områden, rensar diken för att minska översvämningar, blandar trädslagen för att minska skadeangrepp.

Andra nya exempel på klimatanpassning handlar om att minska översvämningar med hjälp av våtmarker och skyddsvallar, samt olika pedagogiska hjälpmedel för att planera för klimatförändringar.

- Exemplen beskriver klimatanpassningsarbete som har utförts i Sverige. Syftet är att sprida erfarenheter och ge idéer på området, säger Ingrid Gudmundsson på Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning som drivs vid SMHI.