Visningstjänst: Så kan havet stiga i framtiden

Klimatförändringen leder till att havet stiger.  För Sveriges del kommer havsnivåhöjningen framförallt att påverka kustområden i södra delarna av landet. I SMHIs nya kartvisningstjänst, som är fritt tillgänglig, går det att se vilka områden som kan vara översvämmade i framtiden.

Den globala havsnivåhöjningen blir mest märkbar i södra Sverige, där landhöjningen är liten. Hur mycket och hur snabbt havet stiger beror på i vilken takt klimatet förändras. Det avgörs av hur stora utsläpp av växthusgaser som sker, världen över.

SMHIs nya karttjänst för havsnivåer visar hur det framtida medelvattenståndet runt Sveriges kuster kan komma att bli. Här går det att zooma in på valfritt område i kartan och det är möjligt att välja olika framtidsscenarier för utvecklingen av utsläpp.

– Karttjänsten innehåller tänkbara scenarier för medelvattenståndet. Det är ett genomsnittligt ”normaltillstånd” för havsytan. Vid extrema tillfällen, till exempel stormar, kan havsnivåerna nå betydligt högre, säger Signild Nerheim, oceanograf SMHI.

Havsnivåhöjning ger konsekvenser

En höjning av havsnivån kan förutom översvämningar öka risken för ras, skred och erosion. Skador kan uppstå på byggnader, vägar och samhällsviktig verksamhet. Andra exempel på områden som drabbas är dricksvattentillgången och biologisk mångfald.

– Det är naturligtvis mycket viktigt att minska utsläppen av växthusgaser för att mildra effekterna. Men det är också nödvändigt att arbeta med klimatanpassning för att bygga ett mer hållbart samhälle, säger Åsa Sjöström, verksamhetsledare Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning, SMHI.

– Syftet med den nya karttjänsten är att underlätta för olika aktörer att se var det finns sårbara områden och på så sätt bättre kunna möta riskerna.

Möjligt välja scenario och tidpunkt

På kartvisningstjänsten går det att välja mellan tre utsläppsscenarier samt mellan tidpunkterna 2050 och 2100. Tjänsten är förinställd på år 2100 samt det utsläppsscenario som motsvarar det som i dagsläget ligger närmast de uppmätta trenderna i koncentration av växthusgaser (RCP 8,5).

Senare i år kommer tjänsten att utökas med information om havsvattennivåerna vid mycket kraftiga stormtillfällen och andra effekter som ger ytterligare tillfälliga höjningar av vattenståndet.