Så bidrar SMHI till Östersjöstrategin

SMHI har en viktig roll för att EUs Östersjöstrategi ska genomföras. Det gäller främst inom områdena havsmiljö, klimatanpassning och krisberedskap. SMHIs bidrag till strategin beskrivs nu i en årlig rapport till regeringen.

EU:s strategi för Östersjöregionen har som huvudmål att rädda havsmiljön, länka samman regionen och öka välståndet. Samarbete mellan länderna och inom länderna är en viktig del. Myndigheter är särskilt utpekade aktörer i arbetet.

I en årlig avrapportering till regeringen beskrivs SMHIs bidrag till strategin. Här ingår bland annat en bred kunskapsutveckling och såväl nationell som internationell samverkan inom havsmiljö, sjöfart, energi, klimatanpassning och krisberedskap.

- Vi rapporterar om  arbetet med meteorologi, hydrologi, oceanografi och klimat. Vår verksamhet innebär möjligheter att ge betydande bidrag till utvecklingen för Östersjöländerna, säger Lotta Andersson, SMHIs samordnare för strategin.

- Några exempel är vår miljöövervakning, observations- och prognosverksamhet, expertunderlag och forskning.

Svensk kontaktpunkt

SMHI är utpekad svensk nationell kontaktpunkt för klimatanpassning och krisberedskap. I rapporteringen nämns ett flertal pågående projekt som exempelvis handlar om havsvattenstånd och klimattjänster för vattensektorn och urbana områden.

Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning, som drivs vid SMHI, fungerar som en svensk nod på området och har bland annat drivit utvecklingen av ett nationellt myndighetsnätverk för klimatanpassning.

Som en del av en förbättrad krisberedskap utvecklas väderprognoserna. Ett exempel är samarbete mellan nordiska och baltiska länder för gemensamma prognosberäkningar.

Även inom havsmiljöområdet rapporteras om många projekt, bland annat kring näringsämnen och dess transporter och även hur ett förändrat klimat kan påverka havet. Ekosystem och biodiversitet är också i fokus för flera projekt.

Miljöövervakning och datavärdskap är centrala delar för samarbete mellan olika aktörer i Sverige och internationellt.

Visioner framåt

Rapporteringen för 2016 är den första för Östersjöstrategins nuvarande verksamhetsperiod, som sträcker sig fram till år 2020. I höstas var Sverige värd för det årliga forumet för Östersjöstrategin, som syftade till att ge visioner för det framtida strategiarbetet. Bland annat arrangerade SMHI ett seminarium som fokuserade på att integrera effekter av klimatförändringen i arbetet med hållbarhetsmålen i Agenda 2030.