Riksdagsledamöter får ökad kunskap om IPCC

På temat ”FN:s klimatpanel IPCC – bryggan mellan forskning och politiken” kommer SMHI den 8 november att informera riksdagsledamöter i en så kallad riksdagsbriefing om IPCC och dess kommande rapporter.

Som ett led i att öka kunskapen om IPCC och den pågående utvärderingscykeln AR6 kommer SMHI på inbjudan av Miljöpartiet och Moderaterna att medverka i en riksdagsbriefing den 8 november på temat ”FN:s klimatpanel IPCC - bryggan mellan forskningen och politiken”. SMHI är nationell kontaktpunkt för IPCC och kommer att beskriva hur Sverige och svenska experter bidrar i IPCC:s arbete och vilka frågeställningar IPCC:s kommande rapporter kommer att belysa. Dessutom kommer SMHIs experter att lyfta frågor kring hur IPCC:s kunskapsunderlag kan förmedlas till beslutsfattare i Sverige.

IPCC-möte i Montreal sep 2017. Markku Rummukainen och Lena Lindström på plats.
Markku Rummukainen och Lena Lindström.

Grundläggande beslutsunderlag

Under sista veckan i oktober genomförde FN:s klimatpanel IPCC det tredje författarmöte för specialrapporten om 1,5 graders global uppvärmning. Mötet hölls i Malmö och under veckan arbetade120 forskare och experter intensivt med att gå igenom de 13 000 kommentarer som kommit in från granskare.

– IPCC:s rapporter är grundläggande kunskapsunderlag för beslut i klimatarbetet. Rapporternas framtagande präglas av deltagande och kvalitetssäkring. Externa granskningar av rapportutkast är en viktig del av arbetet och bidrar till att många perspektiv kommer till tals. Det ökar förståelsen och acceptansen för det gedigna arbete som forskarna utför, säger Markku Rummukainen, nationell kontaktpunkt för IPCC vid SMHI.

Möjlighet att påverka

–Under en utvärderingscykel finns många möjligheter att påverka innehållet i de olika rapporterna. Under riksdagsbriefingen hoppas vi kunna öka tydligheten gällande vilka frågor som kommer belysas i de olika rapporterna, samt när och hur det finns möjlighet att påverka, säger Lena Lindström, nationell kontaktpunkt för IPCC vid SMHI, och fortsätter:

– Vi kommer att presentera vad IPCC är och hur klimatpanelen tillhandahåller samlat kunskapsunderlag till klimatförhandlingar samt internationellt och nationellt klimatarbete. Författare som medverkat och medverkar i IPCC:s rapporter kommer också att ge korta reflektioner kring några frågor som kommer att vara särskilt viktiga. Seminariet avslutas med en diskussion om hur vi bäst förmedlar resultaten i Sverige, till exempel vilka kunskapsrelaterade frågeställningar politiken särskilt behöver belysa.

Webbsändning

Briefingen kommer att webbsändas på smhi.se den 8 november kl. 08:00-09:30, på temasidan IPCC. Det kommer också att finnas att titta på i efterhand på SMHIs webbplats.

Tre specialrapporter i fokus

Fokus under briefingen kommer att ligga på de tre specialrapporter som planeras under IPCC:s sjätte utvärderingscykel:

  • IPCCs specialrapport om 1,5 graders global uppvärmning
  • IPCCs specialrapport om klimatförändring och mark
  • IPCCs specialrapport om klimatförändring, havet och kryosfären