Rekordvarmt 2014 trots avsaknad av El Niño

Enligt NOAA (National Oceanographic and Atmospheric Agency) var december globalt sett den varmaste som observerats. Nu har inte mindre än tre av de stora väderinstituten (JMA, NOAA och NASA) förkunnat att 2014 som helhet blev det varmaste året som registrerats.

Olika datahantering – samma resultat

Institutens hantering av meteorologiska data samt satellitdata skiljer sig något åt. Därför har också olika år förekommit i rekordsammanhangen. Exempelvis rankades 1998 tidigare som det varmaste året av Japan Meteorological Agency (JMA) medan National Aeronautics and Space Administration (NASA) rankat 2010 som det varmaste året. NOAA har å sin sida tidigare klassat både 2010 och 2005 som rekordvarma. Att alla tre instituten nu rankar 2014 som det varmaste året ger tyngd åt att detta faktiskt var fallet.

Det mest uppseendeväckande med 2014 års rekordvärme är att det inte funnits några nämnvärda influenser av El Niño, vilken verkar globalt värmande. Under slutet av året fanns dock vissa tendenser till en mycket svag El Niño. För 2010, 2005 och 1998 gäller att samtliga dessa år inleddes med El Niño. 

Rekordvarma världshav under 2014

Den globala temperaturavvikelsen vid landytan var enligt NOAA den fjärde högsta som observerats sedan 1880. Varmast hittills är 2007 följt av 2010 och 2005. Den globala havsvattentemperaturen var däremot rekordhög och slog med god marginal de tidigare rekordåren 2003 och 1998 som båda influerades av El Niño. Som redan nämnts har El Niño en värmande effekt på den globala skalan medan dess kalla motpart La Niña har en kylande effekt. 

Global temperaturavvikelse NOAA
Global temperaturavvikelse i grader Celsius för land och hav (svart färg), enbart land (grön färg) samt havet (blå färg). Illustration NOAA Förstora Bild

Varje decennium varmare än det föregående

Sedan 1950-talet har varje decennium varit varmare än det föregående. Åren 2010-2014 har så här långt varit varmare än 2000-talet. Även om enskilda års globala temperaturavvikelse varierar är trenden tydlig med att det blir varmare.

Temperaturavvikelse i grader Celsius relativt med medelvärdet för 1900-talet
Årlig temperaturavvikelse i grader Celsius relativt med medelvärdet för 1900-talet. De röda staplarna visar varje enskilt decenniums (avser åren XXX0-XXX9) avvikelse från medelvärdet. Illustration NOAA Förstora Bild

- Den observerade utvecklingen med fortsatt ökad uppvärmning och nya temperaturrekord följer den utveckling vi ser i klimatscenarierna. Klimatförändringen fortgår i en mycket hög takt och som klimatforskare hoppas jag att förhandlingarna om åtgärder för att bromsa utvecklingen vid Parismötet senare i år lyckas, säger Erik Kjellström vid SMHIs klimatforskningsenhet Rossby Centre.