Rekordlite is i Arktis?

Nu har isen i Arktis sannolikt nått sitt minimum för i år. Det står därmed klart att årets isutbredning är den lägsta eller den näst lägsta som observerats sedan mätningarna började på 1970-talet. Därmed fortsätter den nedåtgående trenden med allt mindre is i Arktis sommartid. De fem år med lägst isutbredning har infallit de senaste fem åren, mellan 2007 och 2011.

Sannolikt har isen i Arktis nu nått sitt minimum för i år. Det står därmed klart att årets isutbredning är den lägsta eller den näst lägsta som observerats sedan tidigt 1970-tal då man började observera istäcket i Arktis med hjälp av satellitmätningar.

De senaste dagarna har istäcket i Arktis börjat växa till men det är fullt möjligt att den tunna nybildade isen tillfälligt kan packas samman på grund av vind och isdrift.

Forskarna vid University of Bremen (UB) gick i förra veckan ut med en pressrelease (pdf) där de fastslog att årets utbredning är den lägsta observerade och därmed överträffar 2007 års rekordlåga värde med 0,6%.

Det amerikanska National Snow and Ice Data Center (NSIDC) konstaterar i en kommuniké att 2011 års lägstavärde är omkring 160 000 km² större jämfört med 2007, vilket placerar 2011 på andra plats bakom 2007.

 

Minimal isutbredning 2007/2011
Isutbredningen den 9 september 2011 (vänster) jämfört med minimiutbredningen den 16 september 2007 (höger). De färgade linjerna anger medianvärdet av isutbredningen den 9 respektive 16 september för perioden 1979-2000. Källa: National Snow and Ice Data Center (NSIDC). Förstora Bild

Även om det Norge-baserade Nansen Environmental & Remote Sensing Center (NERSC) inte gått ut med någon pressrelease kan man utifrån deras dagliga uppdatering av den arktiska isens area se att 2011 års värde hamnar på andra plats bakom 2007.

Att de olika institutens värden på isutbredningen inte är helt samstämmiga beror på att man använder sig av olika beräkningsalgoritmer samt får sina data från olika satelliter, vilka i sin tur dessutom inte har samma horisontella upplösning.

En annan faktor, vilket klart illustreras av NERSC, är att värdena skiljer sig åt beroende på om man väljer att beräkna isens area eller dess utbredning. Skillnaden mellan isens beräknade area och dess utbredning framgår av länken ovanför. På NERSC ser man att isens area 2011 hamnar på andra plats men om man istället tittar på isens utbredning kommer 2011sannolikt att hamna på andra eller tredje plats bakom 2007 och eventuellt 2008.
 

Långsiktig trend viktigare än enstaka år

I klimatsammanhang är det viktiga inte att fokusera på exakt vilket år som haft det minsta värdet utan på den långsiktiga trenden. Detta då det årliga minimumet påverkas av yttre faktorer såsom molnighet, vind, temperatur etc.

Det är dock inte någon tvekan om att 2011 är ytterligare ett i raden av år med en isutbredning långt under den normala. Därmed fortsätter den nedåtgående trenden med allt mindre is i Arktis sommartid räknat på de senaste 32 åren då isutbredningen kunnat mätas med hjälp av satelliter. Samtliga fem bottennoteringar har infallit mellan 2007 och 2011.