Regnrabatter – ett sätt att klimatanpassa

I Göteborg har så kallade regnrabatter anlagts för att förhindra översvämningar och förbättra vattenreningen. Ökad nederbörd gör det allt viktigare med lösningar för dagvattenhanteringen. I ett nytt exempel beskrivs arbetet med klimatanpassning.

Kvibergs multisportsarena i nordöstra Göteborg har ett större område för parkering. För att hantera det regnvatten som rinner av från parkeringsytan har regnrabatter anlagts, som både renar och fördröjer dagvattnet.

Med hjälp av rabatternas olika lager av speciell jord kan dagvatten avrunnet från de hårdgjorda ytororna filtreras och renas. Rabatterna fördröjer flödet av stora mängder dagvatten vid skyfall. De specialkomponerade växtbäddarna gör också att jorden bättre bibehåller fukt vilket är särskilt bra för växterna under långa torrperioder. Växterna i Kvibergs regnrabatt varierar från gräs till träd.

Vid sportarenan är det extra viktigt att rena det dagvatten som rinner från anläggningen eftersom Säveån, ett Natura 2000-område, ligger alldeles i närheten.

Nytt exempel i idésamling

Arbetet med klimatanpassning i Göteborg beskrivs nu som ett nytt exempel i idésamlingen för klimatanpassning, som byggs upp av Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning vid SMHI. Idésamlingen syftar till att sprida erfarenheter och ge idéer för alla som arbetar med klimatanpassning.

Idésamlingen omfattar exempelvis flera projekt som handlar om att minska risken för översvämningar på olika sätt, att rusta skog för klimatförändringar, att bevara kulturhistoriska byggnader, att säkra tillgången till dricksvatten, att finansiera klimatanpassning med gröna obligationer.

Idésamlingen finns på Klimatanpassningsportalen som riktar sig till alla som arbetar med klimatanpassning, eller andra intresserade. Portalen är ett samarbete mellan sjutton myndigheter.