Regeringsbeslut om nytt fartyg

Regeringen har beslutat att Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) ska stå som ägare för och upphandla ett nytt svenskt undersöknings- och forskningsfartyg. Fartyget ska användas till bland annat miljöövervakning till havs.

Syftet med satsningen är att tillgodose Sveriges behov av fartygsresurser för att samla in data om miljötillståndet i haven. Det är nödvändigt underlag för till exempel forskning eller politiska beslut om åtgärder för en bättre havsmiljö.

– Nu får vi en långsiktig lösning som bidrar till att vi kan utföra vårt arbete på havsmiljöområdet, säger Rolf Brennerfelt, generaldirektör SMHI.

Bild av fartygskoncept i förlig vy.
Bild av fartygskonceptet i förlig vy. Illustration SSPASMHI är ute till havs varje månad för att övervaka övergödning, syrebrist och algförekomst i de omgivande haven. Långa och obrutna tidsserier är mycket viktigt för att kunna följa trender och därmed avläsa effekterna av olika åtgärder. För närvarande nyttjar SMHI det finska forskningsfartyget Aranda, efter avtal med Finska miljöcentralen (SYKE), för havsmiljöövervakningen.

SLU ska stå som ägare och ansvara för upphandlingen av det nya fartyget. Sjöfartsverket kommer att kontrakteras av SLU för det så kallade managementansvaret, vilket innebär att Sjöfartsverket kommer att vara ansvariga för bland annat drift och underhåll av fartyget.