Realtidsövervakning startar i Östersjön, Bottniska Viken och Västerhavet

Nu ökar SMHI och Finlands miljöcentral SYKE gemensamt övervakningen av miljötillståndet i Bottniska Viken, Östersjön och Kattegatt. Ett av TransAtlantics handelsfartyg som trafikerar haven nonstop har utrustats med en ”FerryBox”. Var 20:e sekund görs automatiska mätningar i vattnet och luften, och resultaten skickas via satellit en gång i timmen. Även vattenprover – som indikerar exempelvis algblomning – tas automatiskt på upp till 24 platser.

– Vi får snabb och viktig information om allt från algblomning och övergödning till isläggning och klimatövervakning. Lite längre fram kommer resultaten att göras tillgängliga för alla via våra webbplatser, säger Henrik Lindh på SMHI.

– Täta mätningar är viktigt eftersom många processer i havet sker med korta tidsskalor som liknar vädrets, från några dagar till en vecka. Ferryboxen ger oss nu mer och snabbare information om temperatur i hav och luft, ytvattnets syre- och salthalt, förekomsten av olika alger och andra miljödata kopplat till klimat och övergödning. Den är ett mycket bra komplement till våra forskningsfartyg, satelliter och mätbojar, säger Bengt Karlson, forskare på SMHI.

Från turister till naturvård

Informationen är viktig för många grupper, bland annat sjöfart, fisket, turism, båtfolk, nationella och internationella naturvårdsinstitut.

Övervakningen blir långsiktig och planeras pågå under de kommande 10 åren eller längre.

Mätsystemet Ferrybox driftsattes i maj på TransPaper, som veckovis trafikerar rutten Göteborg-Kemi-Uleåborg-Lübeck-Göteborg. Var tjugonde sekund görs automatiska mätningar av ytvattnets temperatur och salthalt, och data skickas via satellit till SMHI och Finlands miljöcentral. Prover på växtplankton med mera tas på upp till 24 platser och analyseras på SMHIs oceanografiska laboratorium i Göteborg.

System och data delas mellan Östersjöländerna

TransPaper fartyg
Fartyget TransAtlantic, som trafikerar haven nonstop, har nu utrustats med en "Ferrybox" som gör automatiska mätningar i vattnet och luften. Förstora Bild

Ferryboxen på TransPaper är ett viktigt komplement till havsövervakningen som nu kopplar på Bottniska Viken och Kattegatt till ett liknande övervakningssystem, Alg@line, i Finska Viken och centrala Östersjön. Det drivs i samarbete mellan Finland, Estland och Tyskland.

– Den nya Ferryboxen och det vidgade samarbetet gör att Östersjöländerna nu får en förstärkt övervakning över alla våra hav i nära realtid. Länderna delar dessutom data mellan sig i det gemensamma oceanografiska systemet BOOS, säger Henrik Lindh.

Mätsystemet finansieras av SMHI, SYKE, TransAtlantic och Naturvårdsverket.