Realtidsdata från fartyg i Östersjön

SMHI presenterar nu realtidsdata för samtliga av de fartyg som automatiskt rapporterar vatten- och väderdata i Östersjön. Data kommer från lastfartyget Transpaper, färjorna Silja Serenade och Baltic Princess samt isbrytarna Atle, Frej och Oden.

Detta möjliggörs genom ett samarbete mellan SMHI, Finlands miljöcentral, (SYKE), Rederi Transatlantic, Estniska havsforskningsinstitutet (MSI), Sjöfartsverket och Svenska Polarforskningssekretariatet.

Fler fartyg som samlar data

Sedan tidigare har SMHI tillgängliggjort data från delar av isbrytarflottan som nu kompletteras med resterande fartyg. Det är ombord på Transpaper som SMHI, tillsammans med SYKE och Naturvårdsverket, har gjort den största satsningen.

Här mäts i realtid bl.a. syrgas, vattentemperatur, salthalt, klorofyll, mängden blågröna alger, lufttemperatur och lufttryck. Detta gör att man på rutten Göteborg-Kemi-Uleåborg-Lübeck-Göteborg får ett bra dataunderlag för situationen i ytvattnet.

Systemet på Transpaper har fungerat väl i över ett år och data görs nu tillgängliga för allmänheten.

Viktig information för forskning, miljöövervakning och sjöfart

-Täta mätningar är viktigt eftersom många processer i havet sker med korta tidsskalor som liknar vädrets, från några dagar till en vecka. Systemet ger oss nu mer och snabbare information om temperatur i hav och luft, ytvattnets syre- och salthalt, förekomsten av olika blågrönalger och andra miljödata kopplat till klimat och övergödning. Det är ett mycket bra komplement till våra forskningsfartyg, satelliter och mätbojar, säger Bengt Karlson, forskare och projektledare för Transpaper-projektet för SMHI.

-Genom en kraftfull utökning av antalet observationer i ytvattnet av salt och temperatur i Östersjön kommer underlaget för bl.a. SMHIs operativa havsmodell att kraftigt förbättras som i sin tur ger bättre prognoser av strömmar och vattentemperatur, synnerligen viktiga underlag för bl.a. Sjöräddningen, säger oceanograf Amund Lindberg. Utöver detta ger det även bättre underlag för algdriftprognoser, och under vintern prognoser av istillväxt. Mätningarna av meteorologiska variabler ger också bättre underlag till vädermodellen hela året.

I tillägg kommer också mätningen av syrgas och mängden blågröna alger att vara ett mycket bra komplement till SMHIs algövervakning under sommarhalvåret då det finns möjlighet att se vart det är på gång med blomning. Genom att fartygen under lång tid trafikerar samma områden, kommer bra tidsserier av data att finnas och därmed möjligheten att följa upp och se förbättringar eller försämringar av Östersjöregionens miljö och klimat.

-De andra fartygen mäter inte alla de ämnen och parametrar som Transpaper mäter, men tillsammans kommer dessa fartyg att lämna mycket värdefull information om väder och miljö till havs i delar av Östersjöregionen, vilket kan hjälpa till att förbättra havs- och vädermodeller, avslutar Amund Lindberg


Kontaktpersoner:

Ansvarig för Transpaper projektet: Bengt Karlsson
Projektansvarig för att tillgängliggöra data till webb och allmänhet: Amund Lindberg