Rapport om klimatförändringar och miljömål

En ny rapport sammanfattar hur klimatförändringar kan påverka miljön och belyser effekterna för det svenska miljömålsarbetet.

Sveriges övergripande miljömål är att till nästa generation ha löst de stora miljöproblemen. Arbetet är sedan början av 1990-talet organiserat i mål för olika områden, till exempel Begränsad klimatpåverkan, Frisk luft och Giftfri miljö. Idag har Sverige 16 miljömål.

Ett nytt inslag i arbetet är frågan hur klimatförändringar påverkar möjligheterna att nå målen. Här finns ett stort kunskapsbehov - klimatförändringar påverkar miljön direkt, men kan också samspela med annan påverkan på miljön.

Klimatförändringarnas effekter på miljömålen

Rapporten ger en övergripande bild av klimatförändringarnas effekter på möjligheten att uppnå miljömålen. För vart och ett av miljömålen beskrivs relationen till klimatet och klimatförändringarnas möjliga effekter. En bedömning görs av tidsperspektivets betydelse för effekterna. Potentiella synergier och konflikter mellan miljömål diskuteras och väsentliga klimatparametrar kommenteras.

Hur snabbt effekterna uppstår och hur omfattande de blir beror naturligtvis på atmosfärens koncentration av växthusgaser. Rapporten pekar på att klimatförändringarna sannolikt har ganska liten inverkan på möjligheterna att nå miljömålen fram till år 2020. Men därefter kommer klimateffekternas betydelse att öka alltmer. De områden som påverkas mest av klimatförändringar är luft, övergödning och biologisk mångfald.

Projektet som resultaten tagits fram inom har bedrivits på uppdrag av Miljömålsrådet och i samverkan med de myndigheter som ansvarar för miljömålen.