Rapport från Emån

Ett mätlag med fälthydrologer från SMHI har varit i det översvämningsdrabbade området i Småland för att samla in vattenföringsuppgifter. Vid händelser med höga flöden kan det bli aktuellt att skicka ut mätlag från SMHI för att komplettera stationsdata. Dessa uppgifter ger information om den aktuella situationen och används till att kalibrera hydrologiska modeller och förbättra precision i prognoser.

Den 9 juli mättes flödet vid SMHIs station Brusafors som ligger i Mariannelund. Flödesmätningar vid hydrologiska stationer görs för att kontrollera och förbättra avbördningskurvan, det vill säga sambandet mellan vattennivån och vattenföringen. Särskilt intressant är det att se hur väl det teoretiska sambandet stämmer överens vid höga flöden som inträffar sällan.

Mätinstrument på linbana över vattendraget
En linbana spänns upp över vattendraget och med ett akustiskt instrument mäts vattenföringen. Det är mycket skum på ytan då det ligger en damm uppströms mätningen. Foto Mikael Lennermark, SMHI

Även vid sjön Hulingen mättes vattenföringen. Inflödet var då 52 m³/s och utflödet 20 m³/s. Vattenföringen var oväntat hög och sjöns nivå steg fort. Mätlaget rapporterade till Vakthavande hydrolog på SMHI som beslutade att utfärda en klass 3 varning.

Fälthydrologen gör en flödesmätning med hjälp av mätinstrument på linbana över vattendraget
SMHIs fälthydrolog Mikael Lennermark i färd med att dra in instrumentet som ger vattenföringen. Vid Hultsfreds camping. Foto Simon Eriksson, SMHI

När flödet kulminerat vid Mariannelund och gjordes mätningar nedströms i Silverån och i Emåns huvudgren och biflöden.

Strömmande vatten över gångbro
Silverån vid Mariannelund. En gångbro översvämmad och skyddsvallar har grävts på sidorna för att hålla vattnet i sin fåra. Foto Lena Andersson, SMHI