Provtagning i Bohus grunda vikar

SMHI utför på uppdrag av Länsstyrelsen i Västra Götalands län, provtagning av näringsämnen och klorofyll i Bohuskustens innerskärgård.

Målsättningen med uppdraget är att provta vattenkemi i grunda havsområden i Bohuskustens innerskärgård. Provtagningens syfte är att undersöka kopplingen mellan faktiska mätdata från tillrinnande vattendrag med näringsämnesstatus i grunda havsvikar i relation till närliggande utsjöstationer.

Komplettering till det nationella övervakningsprogrammet

Provtagningen omfattas av näringsämneskoncentrationer och klorofyll i innerskärgården. Detta ska användas som komplettering till det nationella övervakningsprogrammet med i huvudsak utsjöstationer.

Provtagning sker i 26 vikar i innerskärgården längs Bohuskusten, i "Natura 2000" område (EUs nätverk av värdefulla naturområden), i naturreservat och i musselvatten.

Provtagningarna är fördelade längs kusten, i relation till:

  • vattenförekomst (havsområde)
  • befintliga mätningar på tillrinnande vattendrag
  • område med data från utbredning av snabbväxande makroalger (1998-2008) i grunda (0-1 m) havsvikar
  • i viss mån sedimentkemi där data finns

Provtagning under vinter- och sommarmånaderna

Provtagning sker vid två vintermånader: januari och februari 2011, samt provtas vid tre tillfällen under sommarmånaderna juni, juli och augusti 2011.

Vid varje provtagningstillfälle mäts eller tas prover för analys av DIN (löst oorganiskt kväve), DIP (löst oorganiskt fosfor), Tot N (totala halten av kväve), Tot P (totala halten av fosfor), temperatur, salthalt, siktdjup, klorofyll a, samt syre.

Provtagningen genomförs på 1 m från havsbottnen, samt vid ytan (0-0.5 m).
Förutom flaskprovtagning på två djup tas CTD-profil med temperatur och salt.

Ladda ner data från provtagningarna

Mätkampanjer - ladda ner data

Är ni intresserade av att beställa liknande jobb i ert närområde, vänligen kontakta SMHI:

Pia Andersson, säljansvarig
Tel. 031-7518973
E-post: pia.andersson@smhi.se