Plöjningsfritt jordbruk som klimatanpassning

Plöjningsfritt jordbruk är en metod som gynnar mikroorganismerna i jorden samtidigt som erosion och andra konsekvenser av ett förändrat klimat motverkas. Nu provas metoden på två skånska gårdar och beskrivs i SMHIs exempelsamling för klimatanpassning.

Jordbruket står inför ett antal utmaningar till följd av ett förändrat klimat. Stigande temperaturer, erosion och fler extrema vädersituationer är alla faktorer som gör att jordbruket behöver strategier för att möta ett framtida klimat.

Plöjningsfritt jordbruk är en metod som har visat sig effektiv för några av dessa utmaningar. Ett par gårdar som har sett positiva resultat är de skånska gårdarna Charlottenlund och Körslätt.

Vad är plöjningsfritt jordbruk?

Plöjningsfritt jordbruk innebär att jorden på åkrarna inte plöjs och i övrigt bearbetas i så liten utsträckning som möjligt. Halmen lämnas ofta kvar efter skörd, dels för att skydda marken, men även för att gynna mikroorganismer i jorden. Metoderna inom plöjningsfritt jordbruk varierar utifrån de lokala förutsättningarna.

Maskarna gör jobbet

Det stora jobbet vid plöjningsfritt jordbruk görs av maskarna i jorden. När maskarna tränger igenom jorden bildas gångar som luckrar upp jorden och gör den bördig. De avger även vätskor, som binder samman jorden och gör den stabil, vilket kan motverka jorderosion.

Maskarna lockas ända upp till ytan av skörderesterna som lämnas kvar. Gångarna som då bildas fungerar som en golvbrunn och kan motverka översvämning vid stora mängder nederbörd.

Effektiv och robust metod

Både Charlottenlunds och Körslätts gård utgår ifrån att bearbeta jorden så lite som möjligt och på så grunt djup som möjligt.

I och med den reducerade bearbetningen effektiviseras arbetstiden. Det minskar inte bara arbetsbördan, utan ger även grödan mer tid till att etablera sig och växa sig stark. På det sättet kan grödan bättre klara hårt väder så som skyfall och torka. Med ökad nederbörd minskar luckorna för när arbetet kan utföras och då gynnas gårdar med en snabbare och mer flexibel metod.

Nytt exempel på klimatanpassning

Plöjningsfritt jordbruk på de skånska gårdarna Charlottenlund och Körslätt beskrivs nu som ett nytt exempel i idésamlingen för klimatanpassning, som byggs upp av Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning vid SMHI. Idésamlingen syftar till att sprida erfarenheter och ge idéer för alla som arbetar med klimatanpassning.

Exempelsamlingen är bred och omfattar även projekt som handlar om att minska risken för översvämningar på olika sätt, att rusta skog för klimatförändringar, att bevara kulturhistoriska byggnader och att säkra tillgången till dricksvatten för att nämna några.