Översvämningsrisken i Vänern justeras

Klimatforskning visar att risken för översvämning runt Vänern kommer att öka i framtiden. En ny utredning från SMHI visar dock att denna översvämningsrisk är något lägre än man tidigare befarat.

Det är de så kallade dimensionerande vattennivåerna, dvs den vattennivå som används som ett mått på översvämningsrisken, som kan justerats ner enligt SMHIs nya forskningsstudie för översvämningsrisker kring Vänern, jämfört med vad som angavs i regeringens klimat- och sårbarhetsutredning från 2006.

– De nya nivåerna är något lägre än de som angavs 2006, vilket främst beror på att en ny regleringsstrategi nu tillämpas, att vi har tillgång till nya klimatberäkningar samt att en ny analys av vindens påverkan genomförts. Dessutom har en ny metod för beräkning av vattenståndet utvecklats liksom för tolkningen av resultat från klimatmodellerna, förklarar professor Sten Bergström, SMHI.

– De nya beräkningarna innebär en viss minskning av riskerna men huvudproblemet med höga översvämningsrisker runt Vänern kvarstår, tillägger Sten.

Översvämningsriskerna något mindre

Att de dimensionerande vattennivåerna sänkts innebär att man nu kan räkna med att den mest extrema vattennivån blir ca 50 cm lägre än vad som tidigare beräknats. Effekten skiljer sig dock mellan olika platser runt Vänern. Som exempel visar det nya resultatet att vattennivån vid ett värsta översvämningsscenario ligger på ca 46.85 meter över havet i Karlstad, jämfört med den tidigare nivån på 47.4 meter.

Samhällsberedskap

Arbetet kring framtida eventuella översvämningsrisker har varit aktuellt sedan 2006 då den statliga Klimat- och sårbarhetsutredningen i ett delbetänkande drog slutsatsen att risken för översvämningar och skred i Västsverige ökar så mycket i ett framtida förändrat klimat att förstärkta insatser för förebyggande åtgärder är motiverade. Man slog fast att det är nödvändigt att påbörja samhällets anpassning i Sverige redan nu.

Uppdraget till SMHI att göra en fördjupad analys rörande översvämningsriskerna i Vänern kom från Länsstyrelsen Värmland, Länsstyrelsen Västra Götaland, de fyra länsförsäkringsbolagen i Värmland, Göteborg och Bohuslän, Skaraborg respektive Älvsborg, samt ”Kommuner i samverkan om Vänerns vattenreglering”, en samverkansgrupp mellan kommuner med Vänerkust.