Östersjöns länder ska enas kring gemensam klimatanpassningsstrategi

Inom tre år presenteras en gemensam strategi för hur länderna runt Östersjön ska anpassa sig till klimatförändringar som berör havet och dess kustzoner. SMHI är en av aktörerna som ska driva denna ambition i mål.

BaltAdapt är ett EU-projekt där elva institutioner från sju länder kring Östersjön har som mål att ta fram en gemensam klimatanpassningsstrategi för hela Östersjöregionen. SMHI är en av huvudaktörerna.

– BaltAdapt handlar om att förvalta Östersjön som gemensamt område, genom att ta fram en strategi så regionen anpassar sig till framtida klimatförändringar. Vi behöver agera åt samma håll för att uppnå målen med EUs strategi för Östersjön, berättar Cristina Edlund, projektledare från SMHI.

Från globalt till lokalt

– Enligt resultat från IPCC och andra internationella studier, och inte minst SMHIs egna beräkningar, kan vi bland annat se att temperaturen i ett framtida klimat kommer att öka i Östersjöregionen, samt att havsnivån kommer att stiga. Hur ska länderna kring Östersjön hantera detta? Det är sådana frågor vi kommer att arbeta med, förklarar Cristina.

Arbetet innebär att studera de strategier, riktlinjer och miljömål som finns på nationell nivå kring klimatanpassning i berörda länder. Genom att identifiera luckor eller skillnader läggs grunden till det fortsatta arbetet. Man kommer även att identifiera vilka intressenter som berörs.

– Beräkningar visar till exempel att klimatförändringar kommer att ge en ökad havsnivå. Hur påverkas infrastrukturen vid kustnära regioner, eller hur påverkas hamnar och deras verksamhet? Vi ska identifiera vilka aktörer som berörs av det förändrade klimatet, samt involvera berörda beslutsfattare i projektet, förklarar Cristina.

Dessa aktörer bidrar med sina varierande perspektiv, och även till den framtida förankringsprocessen.

Gemensam strategi

– Den stora utmaningen blir att komma överens om en gemensam klimatanpassningsstrategi. BaltAdapt ska leverera ett förslag som alla berörda parter kan ställa sig bakom, säger Cristina och förklarar vidare:

– När vårt uppdrag är slutfört ska de nya strategierna kunna förankras på både nationell, regional och europeisk nivå.

SMHI deltar brett

Centrum för klimatpolitisk forskning (CSPR) vid Linköpings universitet är SMHIs samarbetspartner i det arbetspaket som Cristina Edlund leder, dvs det delprojektet som tar fram en klimatanpassningsstrategi för Östersjöområdet.

För att kunna ta ett helhetsgrepp kring Östersjöns framtida klimatanpassningsstrategi krävs djupgående kunskaper om klimatförändringar, sårbarhetsanalyser samt en handlingsplan för införande. Forskare från SMHI deltar i dessa arbetspaket och leder den arbetsgrupp som ska ta fram regional klimatinformation. SMHI bidrar även med ett verktyg som beräknar transport av näringsämnen till havet.