Östersjöns kvävenedfall kan öka i förändrat klimat

SMHI presenterade forskning och scenarieverktyg för Östersjöns miljö under den internationella Östersjökonferens som arrangerats i Köpenhamn.

Omkring 25 % av det kväve som tillförs Östersjön, genom mänsklig påverkan, kommer från luften. Det handlar om utsläpp som sker på olika platser och transporteras med vinden.

Mängden kväve som faller ner över Östersjön har tydliga kopplingar med storskaliga meteorologiska rörelsemönster. Forskning från SMHI visar att ett förändrat klimat kan ge effekter på kvävenedfallet.

- Det är framförallt kväveutsläpp i Mellaneuropa som, på grund av ett förväntat torrare klimat, i högre grad kan komma att transporteras norrut, säger Joakim Langner, forskningschef SMHI.

- Klimatscenarierna indikerar också en ökad nederbörd i norra Europa, vilket påverkar kvävenedfallet.

Nya scenarieverktyg för Östersjön

Studien presenterades vid en internationell Östersjökonferens i veckan. SMHI-representanter berättade också om nya scenarieverktyg för beslutsfattande kring Östersjöns miljö. Exempel på detta är högupplösta beräkningsmodeller för hur ett förändrat klimat påverkar Östersjöns ekosystem och vilka effekter olika utsläppsminskningar kan ge.

Konferensen Linking Science and Management in the Baltic Sea Ecoregion arrangerades den 9-10 september av Baltic Nest Institute och IDAmiljø.

Kontaktpersoner på SMHI

Kvävenedfall över Östersjön vid ett förändrat klimat:
Joakim Langner, forskningschef SMHI, 011-495 85 50, joakim.langner@smhi.se

Nya modellverktyg för Östersjöscenarier
Markus Meier, forskare oceanografi SMHI, 011-495 8612, markus.meier@smhi.se

Högupplöst hydrologisk modellering för klimatförändringar och scenarier för effekter av utsläppsminskningar
Chantal Donnelly, forskare hydrologi SMHI, 011-495 8711, chantal.donnelly@smhi.se