Nytt verktyg ska underlätta klimatanpassning i kommuner

Många kommuner har inte kommit igång med arbetet att rusta för ett förändrat klimat. Tillsammans med tjugotalet kommuner och länsstyrelser utvecklar nu SMHI en lathund som ska underlätta arbetet med klimatanpassning.

Vid en workshop på SMHI kickade det nya projektet Lathund för klimatanpassning igång, ett arbete som planeras pågå under resten av året. Representanter från 15 kommuner från Storuman i norr till Ystad i söder, och sex länsstyrelser, deltar.

Lathunden syftar till att hjälpa främst små och mellanstora kommuner att komma igång med klimatanpassning och guida rätt under arbetets gång. Den ska visa i vilka steg man kan arbeta och vilket stöd som är lämpligt för olika åtgärder eller olika processer. Fysisk planering eller risk- och sårbarhetsarbete är några exempel.

Enklare för kommuner

- Det finns idag en stor mängd kunskap och olika typer av verktyg och stöd för klimatanpassning. Men de kan i många fall vara svåra att hitta och ganska svåra att använda, säger Anna Jonsson, projektledare Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning, vid SMHI.

- Lathunden ska göra det enklare att jobba inom kommunen. Dialogen med  kommunerna och länsstyrelserna är central i projektet eftersom den hjälper oss att  skapa en webbplats som är så användarvänlig som möjligt.

Utmaningar rusta för klimatet

Sverige står inför stora utmaningar med att rusta för ett förändrat klimat. Stigande hav, mer nederbörd och högre temperatur påverkar de flesta områden i samhället. Kommuner och länsstyrelser är nyckelaktörer i arbetet och på många håll görs kraftfulla åtgärder.

Det kan handla om handlingsplaner för klimatanpassning vid sidan av direkta åtgärder, till exempel att minska risker för översvämning, att säkra tillgång till dricksvatten och att öka beredskapen för värme inom vård och omsorg. Klimatanpassning måste ske parallellt med att minska utsläpp av växthusgaser.