Nytt underlag till rapportering av växthusgasutsläpp

FN:s klimatpanel IPCC arbetar med flera rapporter, bland annat en metodrapport som reviderar riktlinjer för inventering av nationella utsläpp av växthusgaser. Gemensam metodik underlättar att kunna följa upp utsläppens utveckling och effekten av utsläppsminskande åtgärder både nationellt och internationellt. Metodrapporten ska vara klar 2019 och innebär en revidering av IPCC:s riktlinjer från 2006. Svenska experter kan nu anmäla sitt intresse att medverka i en granskning av det första utkastet till rapport.

Bilkö

I oktober 2016 tog FNs klimatpanel (IPCC) beslut om att göra en revidering av framtagna metodriktlinjerna för inventering av nationella utsläpp av växthusgaser. Uppdateringen ska resultera i en rapport med titeln: ”Revidering av riktlinjer från 2006 för inventering av nationella utsläpp av växthusgaser”. Rapporten ska vara klar 2019. Den kommer att ge ett underlag till hur världens länder ska uppskatta och rapportera sina utsläpp av växthusgaser inom ramen för Parisavtalet.

Granskningar del av processen

IPCC:s rapporter skrivs av ett antal internationella forskare och experter. I skrivprocessen ingår två granskningar av successiva utkast. Det första utkastet av den aktuella rapporten görs nu tillgängligt för granskning. Den 20 november öppnades möjligheten att anmäla sig som expertgranskare. Granskningsperioden kommer att inledas den 4 december 2017 och avslutas den 11 februari 2018.

Från och med 20 november kan intresserade experter registrera sig på IPCCs webbplats.

– Expertgranskningen av det första utkastet är en viktig del i IPCCs process med utvärderingsrapporter, och bidrar till deras kvalitetssäkring, säger Lena Lindström, vid nationella kontaktpunkten för IPCC på SMHI.

Objektiv, öppen och transparent

Syftet med granskningen är att bidra till att rapporten ger en balanserad och omfattande bedömning av de senaste vetenskapliga resultaten. I IPCCs arbetssätt ingår att expertgranskningsprocessen ska vara objektiv, öppen och transparent med stor spridning. På så sätt vill IPCC att så många oberoende experter som möjligt ska kunna involveras i processen. IPCC hoppas få in en bredd av åsikter, expertis och geografisk representation.