Nytt projekt samlar alla svenska arter på webben

Om tre år kommer information om alla svenska arter finnas tillänglig på internet. Man kommer att på ett enkelt sätt kunna ta reda på om exempelvis en art minskat eller ökat och vad som händer om klimatet eller vattenkvalitén ändras.

Nu inleds projektet Svenska LifeWatch där forskare, miljöanalytiker och myndigheter, kommer via Internet kunna ta del av fakta kring svenska arter och kunna presentera dem i kartor, diagram och modeller.

LifeWatch är ett EU-projekt där den svenska delen av projektet har påbörjats. Vetenskapsrådet har anslagit 36 miljoner för att ArtDatabanken vid SLU, tillsammans med Umeå, Lunds och Göteborgs universitet, Naturhistoriska riksmuseet, Fiskeriverket och SMHI, ska genomföra projektet. Deltagande parter bidrar också själva med cirka tio miljoner kronor och visar därmed hur angeläget det här arbetet är.

Den svenska delen är nu den första i Europa som beviljats pengar och förväntas utgöra en viktig stomme i hela det europeiska databasbygget.

Guldgruva för miljöövervakning och forskning

Stora mängder data om arter samlas kontinuerligt in av forskare, miljöövervakare och enskilda personer. Problemet är att uppgifterna är spridda i många databaser, sparade i olika format och gör data svårtillgängliga för forskare. LifeWatch-satsningen kommer samla alla data i en enda portal.

Detta stora databasbygge kommer att erbjuda unika möjligheter för forskningen om hur biologisk mångfald och miljö hänger samman. Forskarna kommer att kunna göra avancerade analyser och skapa modeller med hjälp av fritt tillgängliga datorverktyg utan att först behöva lägga ett stort arbete på att sammanställa och formatera om data från olika källor.

Förhoppningen är att alla universitet, myndigheter och andra aktörer med data om biologisk mångfald efterhand ska ansluta sig till LifeWatch. Till att börja med handlar det mest om artdata, men på sikt ska även data om gener och naturtyper presenteras.

Förutsäga arternas framtida utbredning

Tanken med LifeWatch är att man på ett enkelt sätt via internet ska kunna hitta viktiga fakta om jordens arter. LifeWatch ska ge tillgång till de miljödata som behövs för att analysera och förutsäga arternas framtida utbredning. 

Man ska kunna ta reda på exempelvis om en art minskat eller ökat, vad som händer om det globala klimatet eller vattenkvalitén förändras, invaderande arter och vilka miljöfaktorer som är viktigast för olika arter. 

SMHI medverkar i projektet

SMHIs bidrag till Svenska LifeWatch fokuserar på att bygga upp ett informationssystem för mikroalger, främst växtplankton, samt att bidra med marinbiologiska data och marina klimatdata.

Forskare och marinbiologer från SMHI i Göteborg deltar i LifeWatch-projektet.
 
SMHIs kontaktperson för projektet är Bengt Karlson tel.031-751 89 58.