Nytt om Östersjöns syre och fosfor

Ny forskning från modellstudier visar hur syre- och fosfortransporter sker i Östersjöns olika vattenskikt. Resultaten kan bland annat öka kunskaperna kring syrefria bottnar och algblomningar.

I en ny rapport redovisas beräkningar för flöden av syre och fosfor i olika havsbassänger och i olika vattenskikt. Resultaten kan användas t ex för framtidsscenarier och som hjälpmedel till beslutsfattare. - Syrekoncentrationerna har stor betydelse t ex för fosfordynamiken i Östersjön. Tidigare mätningar och studier visar tydliga samband mellan syrehalter och fosfatkoncentrationer, bland annat i Östra Gotlandsdjupet, säger Kari Eilola, forskare inom oceanografi. - Syret behövs för att binda upp fosfor i havsbotten, vilket kan minska tillgången av fosfor för t ex skadliga algblomningar, cyanobakterier. Finns det mycket syre i bottenvattnet gynnas också djurlivet. De nya resultaten ger vägledning för hur syre förbrukas i djupvattnet när organiskt material bryts ner. De visar också processerna när fosfor frigörs från bottnarna vid nedbrytningen och transporteras upp till ovanliggande vattenmassor. Beräkningarna belyser även syretillförseln från havsytan till de djupare delarna av havet med omblandning och strömmar. Beräkningarna i arbetet har utförts med hjälp av SMHIs beräkningsmodeller för biokemi, SCOBI, och för havscirkulation, RCO. Forskningen har finansierats av Naturvårdsverket.

Mer om resultaten

Arbetsmetoderna för att studera dynamiken för syre, fosfor och cyanobakterier med hjälp av SMHIs modeller har nyligen presenterats i Journal of Marine Systems (Eilola, K., H.E.M. Meier and E. Almroth, 2009, On the dynamics of oxygen, phosphorus and cyanobacteria in the Baltic Sea; A model study. J. Mar. Sys., 75, 163-184.).