Nytt analysverktyg för övergödning i kustzon

Ett nytt verktyg för kartläggning och analys av övergödning i kustvatten är nu tillgängligt i SMHI Vattenwebb. Verktyget visualiserar källfördelningar av belastning samt nettoflöden av näringsämnen och vatten mellan olika havsområden utmed kusten. Visualiseringen bygger på resultat från beräkningar med Kustzonsmodellen och den hydrologiska modellen S-HYPE, och data kan även laddas ner från Vattenwebb för vidare analyser.

Det befintliga analys- och scenarioverktyget för övergödning i sötvatten har nu kompletterats med ett motsvarande analysverktyg för övergödning i kustvatten. Verktyget visualiserar de beräkningsresultat från Kustzonsmodellen och den hydrologiska modellen S-HYPE som sedan tidigare finns tillgängliga för nerladdning i SMHI Vattenwebb.

Verktyget kan användas för att kartlägga påverkan från omgivande landområden respektive angränsande kustbassänger, både för näringsämnen (kväve och fosfor) och vatten. Visualiseringen av nettoflöden gör det aven möjligt att kartlägga övergripande strömningsförhållanden utmed kusten. 


Analysverktyg
Exempel från analysverktyget som visar källfördelad kvävebelastning från land samt nettoflöden av kväve mellan olika havsområden kring Luleå. Förstora Bild