Nya möjligheter för övervakning av syrehalten i bottenvattnet

I fjol lade SMHI på prov ut bottenmonterade system för att mäta syrehalten i havet. De första resultaten pekar på att de bottenmonterade systemen skulle kunna vara mycket användbara i miljöövervakningsarbetet. 

Provtagning av syrehalten i bottenvattnet utförs regelbundet både i utsjön och i våra kustvatten. Mätningarna utförs inom ramen för den nationella miljöövervakningen och kustkontrollprogrammen. Vanligtvis sker provtagning en gång per månad. För att undersöka hur representativa mätningarna är har SMHI på prov lagt ut bottenmonterade system, bland annat i Laholmsbukten.
 

Bottenmonterat mätsystem utvecklat av SMHI
Foto SMHI

– Systemen mäter kontinuerligt mäter syrehalten tillsammans med temperatur, salthalt och ström. Resultaten från dessa mätningar visar att syrehalten vid botten uppvisar stora variationer och kan ändras mycket snabbt. Det innebär att det värde man får vid ett provtagningstillfälle kan skilja sig väsentligt mot vad man kanske hade fått om mätningen utförts bara några timmar senare, berättar Karin Borenäs, oceanograf på SMHI, och fortsätter:

– De första resultaten pekar på att de bottemonterade systemen skulle kunna vara mycket användbara i miljöövervakningsarbetet. Systemen är billiga, kan ligga ute relativt länge och ger mycket värdefull information om syresituationen i bottenvattnet.

Karin Borenäs deltar den 25 maj i Havs- och vattenforum för att berätta om de bottenmonterade mätsystemen.