Nya medel för klimatanpassning

Nu finns möjlighet att söka pengar för att rusta stadsmiljöer för framtidens klimat med innovativa projekt. Satsningen ”Innovationer för hållbara städer” vänder sig till kommuner, landsting, företag, bostadsrättsföreningar, universitet och högskolor med flera. SMHI beskriver hur pengarna kan sökas för klimatanpassning.

Att rusta samhället för klimatförändringar kan vara kostsamt. Men det finns pengar att söka för olika aktörer. En guide som SMHI löpande uppdaterar presenterar tillgängliga medel såväl inom Sverige som inom de större EU-programmen.

Den senaste satsningen från svenska myndigheter ”Innovationer för hållbara städer” pågår fram till 2019 och utlyser 17 miljoner kronor per år för projektering, förstudier eller annan planering av innovativa projekt. Medlen ska bidra till att öka användningen av spetstekniker och avancerade systemlösningar i stadsmiljöer.

Det är Naturvårdsverket i samverkan med Boverket och Energimyndigheten som beviljar medlen. SMHI ger i en ny vägledning hjälp för hur pengarna kan användas för klimatanpassning.

Hållbara städer med klimatanpassning

- Genom klimatanpassning skapas också mer hållbara städer. Nya hållbara lösningar kan bygga på redan befintlig teknik eller nya tekniker som integreras i stadsmiljön, på ett innovativt sätt. Det säger Anna Jonsson, expert vid Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning, SMHI.

Några exempel på lösningar som passar in i den nya utlysningen kan vara att utnyttja hustak eller andra delar av stadsrummet som idag inte används för andra syften. Här kan takträdgårdar eller lokala dagvattenlösningar anläggas. Andra exempel är smart användning av ekosystemtjänster i bebyggd miljö, eller att använda lagrad snö för att skapa kyla under sommartid.