Nya klimatberäkningar för Vänern: förändrade vattennivåer, varmare vatten och mindre is

Sveriges största sjö påverkas av klimatförändringen. SMHIs nya beräkningar för Vänern visar att vattennivåerna kommer att variera mer i framtiden. Det blir vanligare med högre vattennivåer men också fler perioder med låga nivåer. Rapporten ger viktigt underlag för beslut kring Vänern och Göta älv.

I en ny rapport redovisar SMHI resultat från klimatberäkningar för Vänern fram till nästa sekelskifte. Beräkningarna visar bland annat att vattennivåerna kan få betydligt större variationer jämfört med idag. Framförallt blir nivåerna högre under vintrarna.

– Nederbörden väntas öka under vintern, och faller i allt större utsträckning som regn. Det gör att vattennivåerna beräknas bli högre under den tiden på året, säger Anna Eklund, hydrolog SMHI.

Under sommar och höst väntas däremot vattennivån ligga på en lägre nivå eftersom ett varmare klimat ökar avdunstningen.

Vattentemperaturen i Vänerns ytvatten kan öka med mellan drygt en grad och upp till tre grader. Antalet år då Vänern är islagd beräknas minska kraftigt. Det är första gången som beräkningar för framtida vattentemperatur och is har gjorts.

Användningen av sjön påverkas

Nästan en miljon människor får sitt dricksvatten från Vänern och Göta älv. Många människor bor längs med stränderna och det är viktig miljö för växt- och djurliv. Vänern har också stor betydelse för sjöfart och vattenkraftproduktion.

– Ett förändrat klimat påverkar Vänern och Göta älv i stor utsträckning. Kunskapen som nu sammanställs är underlag för olika aktörer att fatta beslut och rekommendationer utifrån, säger Anna Eklund.

Två utsläppsscenarier

I rapporten finns resultat för två olika scenarier, baserat på mängden koldioxidutsläpp som påverkar klimatet. Här beskrivs också tappning från Vänern. Tappning är den mängd vatten som rinner från en reglerad sjö.

Nyligen gav SMHI ut liknande rapporter för Vättern och Hjälmaren. Senare i år kommer en rapport som visar på vattentemperatur och is i Mälaren. Det blir också en slutlig sammanställning av vilka konsekvenser som förändringarna i sjöarna kan ge.

SMHIs arbete med de stora sjöarna i ett framtida klimat drivs i nära samverkan med intressenter kring sjöarna.