Nya analyser visar hur klimatet kan förändras i Sveriges län

SMHIs nya länsanalyser visar i vilken grad klimatet förändras, beroende på hur stora utsläppen av växthusgaser kommer att bli. Klimatanalyserna kan användas för samhällets planering och belyser exempelvis ökade risker i takt med att klimatet förändras.

De nya rapporterna för alla Sveriges län ger geografiskt detaljerad information om klimatets utveckling. Här visas två olika framtidsscenarier, ett med kraftfull klimatpolitik för att minska utsläppen, och ett med dagens klimatpolitik med fortsatt accelererande utsläpp.

Klimatanalyserna kan användas för olika typer av planering och klimatanpassning, till exempel för byggande, naturvård, dricksvattenfrågor, krisberedskap, turism, jord- och skogsbruk - men också för att allmänt studera klimatutvecklingen.

- De nya resultaten bekräftar tidigare slutsatser, vi får högre temperaturer och mer nederbörd. Analyserna visar tydligt att klimatet påverkas av utsläppen. De största förändringarna sker från mitten av seklet, säger Elin Sjökvist, projektledare SMHI.

Störst uppvärmning och mest nederbörd i norr

Medeltemperaturen för hela Sverige ökar till nästa sekelskifte med 2-6 grader, beroende på mängden utsläpp. Uppvärmningen är störst i norra Sverige. Medelnederbörden ökar med upp till 50%, mest i norra Sverige. Den kraftiga nederbörden ökar med ca 20 % över hela landet. Flödena i våra vattendrag väntas öka vintertid och minska sommartid. De allra högsta flödena, som kan orsaka översvämning, minskar generellt i norra Sverige och ökar i södra Sverige. Antal dagar med snötäcke förväntas minska med 40-80 dagar.

Länsanalyserna bygger på klimatobservationer och beräkningar enligt två utvecklingsvägar, begränsade utsläpp växthusgaser (RCP4.5) respektive fortsatt höga utsläpp (RCP8.5). Framtidsscenarierna jämförs med den så kallade normalvärdesperioden år 1961-1990. Dessa mått och begrepp används som internationell standard på området.

Antal dagar med snötäcke

Tre kartor som visar förändring av snötäcket
Antalet dagar med snötäcke minskar i hela landet till slutet av seklet. Med scenariot begränsade utsläpp växthusgaser (RCP4.5, kartan i mitten) beräknas en minskning på ca 40 dagar. Scenariot höga utsläpp (RCP8.5,kartan till höger) visar ca 80 dagars minskning. Förstora Bild

Förändring extrema vattenflöden

Två kartor visar scenarier för extrema vattenflöden
Extrema vattenflöden ökar i södra Sverige och minskar i norra landet till nästa sekelskifte. Kartorna visar förändring av hundraårstillrinning, till vänster med scenariot begränsade utsläpp växthusgaser(RCP4.5), och till höger med scenariot höga utsläpp(RCP8.5). Förstora Bild

Innehåll i rapporterna

De nya länsanalyserna innehåller ett detaljerat kartmaterial med klimatscenarier för olika tidsperioder. Alla rapporter behandlar temperatur, nederbörd, tillrinning och markfuktighet. För länen i norr finns även information om snö och mer detaljerat material om tillrinning. För landets sydliga län redovisas scenarier kring låg vattentillgång, kyl- och värmebehov samt mer information kring nederbörd.

Materialet omfattar 21 länsrapporter, en teknisk rapport som främst beskriver metodiken bakom arbetet, samt en databas. Analyserna har arbetats fram inom ramen för ett regeringsuppdrag och i dialog med länsstyrelserna.