Ny visningstjänst för klimatscenarier

SMHIs senaste länsvisa klimatscenarier finns nu presenterade i en visningstjänst här på webben. Scenarierna, i form av kartor, visar bland annat framtida vattenförhållanden som torka, vattenflöden och snötäcke.

Den nya visningstjänsten ger geografiskt detaljerad information om klimatets utveckling i varje län. Tjänsten innehåller bland annat förändrade vattenförhållanden som tillrinning och markfuktighet. Två olika framtidsscenarier visas, ett med kraftfull klimatpolitik för att minska utsläppen av växthusgaser, och ett scenario med fortsatt accelererande utsläpp.

Visningstjänsten bygger på SMHIs länsrapporter som färdigställdes i höstas.

- Den nya webbpresentationen underlättar jämförelse av olika scenarier och olika län. Den ger också en bättre överblick av scenarierna, jämfört med rapporterna, säger Lena Lindström, produktägare klimattjänster vid SMHI.

Länsvis information

Visningstjänsten ger även information om snö samt mer detaljerad information om tillrinning för landets norra län. För länen i söder redovisas exempelvis scenarier kring markfuktighet, lågflöden, samt mer information kring nederbörd.

Klimatanalyserna kan användas för olika typer av planering och klimatanpassning, till exempel för byggande, naturvård, dricksvattenfrågor, krisberedskap, turism, jord- och skogsbruk – men också för att allmänt studera klimatets utveckling.

Sidan med de interaktiva klimatkartorna innehåller länkar till länsrapporterna samt en länk till en databas. Rapporterna innehåller beskrivande information till kartorna och även fler klimatindex.

Fler klimatscenarier

Den nya visningstjänsten som även innehåller hydrologisk information är ett komplement till den redan befintliga visningstjänsten för scenarier som finns på SMHIs webb med ytterligare klimatindex, utsläppsscenarier och geografiska områden. Gemensamt för båda webbsidor är bland annat klimatscenarier för temperatur och nederbörd. I den nya tjänsten presenteras dessa i absoluta värden, medan tidigare scenariotjänst visar temperatur och nederbörd som förändring till nästa sekelskifte.

I den nya tjänsten presenteras resultaten från klimatberäkningarna som historiska data, samt fram till mitten av seklet och till slutet av sekelskiftet. I tidigare tjänst finns observationsdata samt klimatberäkningar för slutet av seklet.