Ny version av S-HYPE i Vattenwebb

Nu har SMHI Vattenwebb uppdaterats med resultat från en ny version av den hydrologiska modellen S-HYPE. Den nya versionen har förbättrats med avseende på både vattenflöde och vattenkvalitet men följer samma geografiska indelning som tidigare, Svenskt Vattenarkiv (SVAR) version 2012_2. Ett antal felaktigheter i den tidigare versionen har också rättats till.

Arbetet med att förbättra och kvalitetssäkra de hydrologiska beräkningarna går vidare och en ny version av S-HYPE har nu publicerats i SMHI Vattenwebb. Samtidigt är resultat från den tidigare modellversionen fortfarande tillgängliga genom länken "Till: Arkivversion" som finns längst upp i högra hörnet i Vattenwebb.

Sammanfattning av de viktigaste förändringarna i S-HYPE2012 version 1.2.1:

  • Flödesvägar och delområdesindelning: Felkopplingar i ett antal kustnära delavrinningsområden har rättats till och ett flöde genom Hjälmare kanal har lagts till.
  • Sjödjup och sjöareal: Uppgifter om sjödjup och sjöareal har förbättrats i ca 100 sjöar.
  • Vatten- och vattenkvalitetsberäkningar: Den nya versionen har en ökad träffsäkerhet i vattenflödesberäkningarna generellt men i synnerhet i Torneälvens och Kalixälvens avrinningsområden där träffsäkerheten (uttryckt som NSE) i genomsnitt har ökat från 0,80 till 0,90. Den genomsnittliga träffsäkerheten (NSE) för alla mätstationer i hela landet överstiger nu 0,70. Vattenkvalitetsberäkningarna har förbättrats generellt, och i synnerhet de olika fraktionerna av näringsämnen i norrlandsälvarna.
  • Atmosfärsdeposition av kväve: Atmosfärsdepositionen har omräknats med hänsyn tagen till interceptionsförluster. Nederbörden korrigeras i modellen, vilket tidigare även påverkade mängden våtdeposition av kväve eftersom koncentrationen är konstant. Den nya beräkningsmetoden innebär i genomsnitt en ökning med ca 15% av atmosfärsdepositionen.
  • Regleringar: Ett antal felaktiga regleringar har plockats bort, bl.a. i Turingeån och i Stor-En, medan några nya regleringar införts, bl.a. i Råcksta å.
  • Regleringsgrad: En felaktighet i beräkningen av regleringsgraden har rättats till, vilket tidigare gjorde att regleringen av stora sjöar såsom Vänern inte beräknades på rätt sätt tidigare.

Övriga nyheter i Vattenwebb
  • Licensavtalet i Vattenwebb har uppdaterats och nu är data fritt att använda även för kommersiellt bruk.
  • Vid sökning av havsområden (”Ladda ner data per område”) kan man nu även söka på namn.