Ny tjänst: Klimatanpassa din kommun

Skogsbränder, översvämningar och jordskred – klimatet förändras och svenska kommuner är i stort behov av att rusta sig. Men att påbörja klimatanpassningen kräver kunskap och metod som kommunerna många gånger saknar. Det är bakgrunden till en ny konsulttjänst från SMHI som kan bidra till att kommunerna kommer igång med sitt lokala anpassningsarbete.

Många kommuner står inför processen att ta fram en klimat- anpassningsplan eller att integrera klimatanpassning i exempelvis översiktsplanen eller i sin risk- och sårbarhetsanalys. Men hur arbetet konkret ska gå till och vad som krävs för en fungerande anpassning är inte alltid självklart.

– För många kommuner är klimatanpassning ett område som väcker många frågor och stadsplanerarna står inför stora utmaningar. Vi hjälper dem bland annat med kartläggningen av hur kommunen påverkas av ett förändrat klimat och med en metodik för sin klimatanpassning. Tjänsten som SMHI erbjuder tillsammans med Pussel Klimatkonsult och Catalysator 67 bygger på både teoretiska och praktiska övningar, säger Sten Lindell, chef för segmentet samhällsbyggnad, SMHI.

Bred och djup kompetens

Inom SMHI finns bred och djup kompetens inom klimat och klimat-förändring. SMHI har samlat in klimatologisk data sedan 1800-talet och bedriver forskning om klimatets förändring.På uppdrag av regeringen drivs också. Centrumet samlar in, sammanställer och tillgängliggör kunskap och drivs i samarbete med en rad aktörer, myndigheter och länsstyrelser.