Ny rådgivningstjänst underlättar luftkvalitetsarbetet

För att bistå kommuner i luftvårdsarbetet finns nu en ny rådgivningstjänst på SMHI. Referenslaboratoriet för tätortsluft syftar till att stärka och underlätta användningen av luftkvalitetsmodeller i arbetet för en bättre luftkvalitet.

Luftkvalitetsmodeller är viktiga verktyg för att kontrollera luftföroreningsnivåer i tätorter och planera effektiva åtgärder för att uppnå en bättre luftkvalitet. Modellberäkningar har fått en starkare position inom luftvårdsarbetet bland annat till följd av lagändringar. Detta ställer högre krav både på modellerna och dess användare.

Under slutet av 2011 och början av 2012 har Referenslaboratoriet för tätortsluft – modeller byggts upp på SMHI och laboratoriet är nu igång med sin verksamhet. Referenslaboratoriet syftar till att öka och förbättra användandet av luftkvalitetsmodeller i arbetet med tätortsluft.

– Vi hoppas att vi med vår kompetens och våra resurser kan underlätta så att användandet av luftkvalitetsmodeller både blir enklare och når en högre kvalitet, säger Stefan Andersson, luftmiljöforskare på SMHI.

Hemsida med samlad information

På Referenslaboratoriets nya hemsida finns samlad information om luftkvalitetsmodeller och modellberäkningar. Utöver informationen på hemsidan kan rådgivning även ges via e-post och telefon.

– Vi kan ge råd till kommuner och andra modellanvändare i val av modell, användning av modeller och kvalitetssäkring av gjorda beräkningar, säger Sofi Holmin Fridell, atmosfärskemist på SMHI. Vi följer också vad som händer på policyområdet för att kunna ge vägledning i hur beräkningar ska utföras och rapporteras.

Referenslaboratoriet deltar även i arbetet som görs i det europeiska modellnätverket Fairmode för att följa hur modelleringsfrågorna utvecklas på europanivå.

Referenslaboratoriet för tätortsluft – modeller är ett systerlaboratorium till Referenslaboratoriet för tätortsluft – mätningar och drivs på uppdrag av Naturvårdsverket.