Ny kunskapssammanställning om framtida havsnivåer

En ny SMHI-rapport summerar kunskapsläget om framtidens havsnivåer. Kunskapssammanställningen syftar till att vara ett underlag för bedömning av hur havsnivåerna kommer att påverka Sveriges kustområden, till exempel vid fysisk planering.

Forskningen om framtidens havsnivåer pågår ständigt och nya rön växer fram. SMHI-rapporten som just publicerats är tänkt som ett underlag för bedömningar av hur framtidens havsnivåer påverkar Sveriges kustområden, till exempel vid fysisk planering.

Sammanställningen syftar i första hand till att beskriva den vetenskapliga bakgrunden och att ge en bild av hur olika bedömningar varierar.

Noggranna avvägningar vid planering

Frågan om framtidens havsnivåer har blivit särskilt aktuell i samband med stora infrastrukturprojekt och utbyggnadsplaner i kustnära områden som exempelvis ombyggnation av Slussen i Stockholm och Västlänken i Göteborg.

- Vid fysisk planering nära kusterna krävs noggranna avvägningar kring framtida havsnivåhöjningar, säger Sten Bergström, klimatexpert SMHI.

- Det handlar om vilka värden som står på spel, livslängden på det planerade objektet, vilken risknivå som är acceptabel och vilka framtida möjligheter som finns för anpassning till nya förutsättningar. Det är viktigt att beakta och väga in all den kunskap som finns tillgänglig.

Den kanske mest använda vetenskapliga bedömningen av framtida havsnivåer presenterades av FNs klimatpanel IPCC för sex år sedan. Sedan dess har ett flertal nya vetenskapliga artiklar publicerats, som betonar risken för att världshavet kan komma att stiga i snabbare takt än vad IPCC angav.  Hösten 2013 kommer IPCCs nästa utvärderingsrapport.

Den nya SMHI-rapporten bygger på vetenskapliga artiklar och olika internationella och nationella sammanställningar och bedömningar. Rapporten är i huvudsak begränsad till de kommande 100 åren. För fysisk planering och annan långsiktig planering kan det dock vara viktigt att beakta en betydligt längre tidshorisont.

Rapporten är framtagen i samarbete med Nationellt kunskapscentrum som byggs upp vid SMHI.

Varför stiger havet?

Havsnivån stiger på grund av den globala uppvärmningen. Den gör att vattnets volym utvidgas men även att glaciärer och landisar smälter och tillför stora mängder vatten till havet.

Men det kan också förekomma lokala variationer för havsnivåerna beroende på exempelvis förändrade salthaltsförhållanden och vindförhållanden. Landhöjning eller landsänkning är också betydande faktorer för hur kustområden påverkas av stigande havsnivåer.