Ny guide för klimatanpassning

En helt ny vägledning vänder sig till alla som arbetar med klimatanpassning. Kommuner, landsting, myndigheter, företag med flera hittar hjälp och stöd för att rusta för ett förändrat klimat. Det kan gälla frågor som översvämningar, värmeböljor och förändrade växtsäsonger.

Översvämningar, värmeböljor, smittspridning, jordskred och förändrade växtsäsonger är bara några exempel på vad ett förändrat klimat innebär. Stora delar av samhället påverkas och många aktörer behöver tänka efter hur olika verksamheter bedrivs och hur samhället planeras.

-Det finns idag stor kunskap om klimatanpassningsarbete. Många upp­lever dock att det är svårt att hitta relevant information. Därför har vi samlat och översiktligt presenterat tillgängliga svenska verktyg, säger Ingrid Gudmundsson, kommunikatör Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning, vid SMHI.

-Vägledningen ska vara till hjälp både för att komma igång med klimatanpassning, men också för den som vill komma vidare, säger Mattias Hjerpe, föreståndare Centrum för klimatpolitisk forskning, CSPR, vid Linköpings universitet.

Verktygssamlingen som har rubriken ”Åtgärda” består av olika typer underlag som är till nytta för klimatanpassning - checklistor, manualer, rapporter, karttjänster, databaser mm. Åtgärda-sidorna har utvecklats av Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning och CSPR, och nås på Klimatanpassningsportalen.

Vad innehåller Åtgärda-sidorna?

Den som är intresserad av stöd för att arbeta med olika risker, till exempel över­svämning eller värmebölja, kan klicka in på ”Verktyg för anpassningsområden”. Här hittar besöka­ren också verktyg för att jobba med exempelvis ekosystemtjänster, jord- eller skogsbruk.

Under rubriken ”Vägledning för att arbeta med klimatanpassning” finns hjälp för att arbeta övergripande med klimatanpassning, som planering, analyser och genomförande av åtgärder.

Här beskrivs också hur anpassning kan integreras i kommuners arbete, exempelvis i översiktsplanering och risk- och sårbarhetsanalyser, men även hur själva anpassningsarbetet kan läggas upp. Det finns dessutom verktyg utvecklat för fastighetsägare.

Andra exempel på innehållet är beskrivningar av genomförda klimatanpassningsåtgärder, informa­tion om klimatscenarier, databaser, finan­siering, lagar och regler.

ny åtgärda-sida på klimatanpassningsportalen
Den som är intresserad av stöd för att arbeta med olika risker, till exempel översvämning eller värmebölja, kan klicka in på ”Verktyg för anpassningsområden”.

Klimatanpassningsportalen

Klimatanpassningsportalen vänder sig till alla som arbetar med att anpassa samhället till klimatförändringar, eller andra intresserade. Portalen är ett samarbete mellan sjutton myndigheter, och drivs av Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning vid SMHI.