Ny blogg om klimatanpassning i städer

Vilka utmaningar står våra städer inför när klimatet förändras? Hur kan man arbeta med klimatanpassning i bebyggelse? Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning bloggar nu om frågor kring anpassning. Portalen Hållbar stad är en samlingsplats för goda exempel på hur ett mer hållbart samhälle kan skapas.

Samhället påverkas på många sätt av ett klimat i förändring. Översvämningar, vatten och avlopp, ras och skred, energiförsörjning, smittspridning, brandfara och torka är bara några. Framförallt påverkas sektorer där det fattas beslut som har långsiktiga konsekvenser, som inom den fysiska planeringen.

Klimatanpassningsfrågor i städer är temat för den nya blogg som startats av Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning. Bloggar kommer löpande att publiceras på portalen Hållbar stad.

- Det är viktigt att lyfta klimatanpassning när man talar om hållbarhet. Våra städer ska rustas och planeras så att de blir mindre sårbara, både i dagens och i framtidens klimat, säger Åsa Sjöström, verksamhetsledare Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning.

Forum för idéutbyte och goda exempel

Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning drivs vid SMHI och är ett regeringsuppdrag som löper till och med år 2015. Centrumet fungerar som en mötesplats för alla med ett ansvar eller intresse för klimatanpassning, och drivs i samverkan med andra myndigheter och aktörer inom klimatanpassningsområdet.
 
Centrumet ansvarar bland annat för Klimatanpassningsportalen, där det senaste om klimatets effekter och klimatanpassning publiceras.

Hållbar stad är ett forum för idéutbyte och en samlingsplats för goda exempel på hur ett mer hållbart samhälle kan skapas. Hållbar stad drivs av Arkitekturmuseet.