Nu kan forskare fritt ladda ner klimatscenariodata

En ny tjänst på smhi.se erbjuder fri nedladdning av klimatscenariodata. Informationen vänder sig främst till forskare och miljökonsulter som arbetar med exempelvis klimatanpassning och forskning på klimateffekter.

Ett urval av de regionala klimatscenarier som framställts av SMHIs klimatforskningsenhet Rossby Centre har gjorts åtkomliga via smhi.se. Syftet är att tillgodose främst forskares och konsulters, men även allmänhetens, behov av scenariodata.

I nuläget erbjuds nedladdning av månadsvärden för 16 klimatvariabler och två utsläppsscenarier (A2 och B2). Ytterligare utökning av datamängden planeras.

Data går att ladda ned på två olika sätt: dels direkt som filer i netCDF-format, dels via en webbapplikation.

  • netCDF-filerna innehåller all data för en viss klimatvariabel.
  • Applikationen gör det möjligt att beskära datamängden i tid och rum samt konvertera resultatet till textformat.

Klimatscenarier baseras på antaganden om framtiden och representerar vädrets statistiska beteende det vill säga klimatet. Klimatscenarier återskapar alltså inte det verkliga vädret på en specifik plats i en enskild tidpunkt. Direkta jämförelser mellan klimatmodellernas resultat och mätningar blir därför inte rättvisande.

Däremot kan man göra jämförelser mellan olika delar av modellresultaten. Det vill säga modellresultat från 1961-1990 kan jämföras med modellresultat från 2071-2100. I de tillämpningar där så är möjligt rekommenderas att mer förädlade tjänster används.