Nu finns prognoser för marknära ozon

Nu kan astmatiker och andra känsliga grupper hitta prognoser för marknära ozon på SMHIs webbplats. Tjänsten ger prognoser för två dygn framåt i tiden.  

– Prognoserna täcker en stor del av Europa och kan hjälpa känsliga personer att förbereda sig och planera för att minska eventuella besvär, säger Joakim Langner, forskare inom luftmiljö vid SMHI.

Höga halter särskilt sommartid

Ozon verkar irriterande på andningsvägarna och hälsoeffekter som kan uppstå är nedsatt lungfunktion, symtom och besvär från luftvägarna hos känsliga personer. Exponering för höga ozonhalter leder också till risk för ökad dödlighet i känsliga grupper.

– Det finns gränsvärden för halten av marknära ozon i utomhusluft. Det är framför allt sommartid som halterna av marknära ozon är höga, säger Sofi Holmin-Fridell, samordnare inom luftmiljö vid SMHI.

Prognos i karta uppdateras varje dygn

– Tjänsten som nu finns på smhi.se är en karta där man pekar på en ort eller punkt för att få en prognos. Prognosen visar värden för varje timme så att den som är känslig kan planera sin dag utifrån ozon-halten. Prognosen uppdateras varje dygn, berättar Sofi Holmin-Fridell.

Marknära ozon - prognostjänst

Varningar för mycket höga ozonhalter

Varningar för mycket höga ozonhalter ansvarar IVL Svenska Miljöinstitutet för.

– Varningssystemet baseras på mätningar som drivs av IVL Svenska Miljöinstitutet på uppdrag av Naturvårdsverket, berättar Joakim Langner.

Del av större projekt

Tjänsten med prognoser för marknära ozon är ett resultat av ett projekt om varningssystem för värmeböljor och luftkvalitet som avslutades 2014.

Projektet fick bidrag via Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) inom ramen för anslaget om stärkt beredskap för naturolyckor. Det genomfördes i samarbete med hälsoforskare från Umeå universitet och med andra myndigheter, bland andra Socialstyrelsen, MSB och Naturvårdsverket. De varningar för höga temperaturer som SMHI införde sommaren 2013 är också ett resultat från detta projekt. 

Luftkvalitet inom SMHI

SMHI kan beräkna hur luftkvaliteten är och förväntas bli i olika områden. Med hjälp av luftkvalitetsmodeller kan forskare och konsulter till exempel ta reda på vilka källor en luftförorening kommer ifrån, hur luftföroreningar transporteras mellan olika områden, hur halterna påverkas av mänsklig aktivitet och hur vi påverkas av förhöjda halter.