Nu är tjänsten ”Risk för vattenbrist” igång

Just nu är det inga vattendrag och grundvattenmagasin som uppfyller kriterierna för risk för vattenbrist. Men tjänsten”Risk för vattenbrist”, som presenterar en nulägesbild och dessutom kan visa på risker för låga nivåer, är igång på smhi.se.

Tjänsten ”Risk för vattenbrist” ska underlätta för kommuner, länsstyrelser, verksamheter och allmänhet att förbereda och anpassa sig inför en eventuell vattenbrist. Tjänsten gäller för både grundvatten och ytvatten (vattendrag och de stora sjöarna). Den presenterar en nulägesbild, dessutom beskrivs om det finns risk för låga vattennivåer inom de närmaste månaderna. Riskbedömningen görs utifrån tidigare historik och utfall.

Inga vattendrag och grundvattenmagasin har för närvarande flöden eller nivåer som uppfyller kriterierna för risk för vattenbrist. Läget kan dock komma att förändras, och beror på sommarens väderutveckling.

Nulägesbild och framtida risk

Tjänsten ”Risk för vattenbrist” presenterar en nulägesbild och framtida risk för vattenbrist per varningsdistrikt. För varningsdistrikt där det råder risk för vattenbrist finns en förtydligande beskrivning. Tjänsten innehåller även detaljerade kartor som visar hur regnmängder och grundvatten avviker från det normala.

En risk för vattenbrist kan baseras på låga grundvattennivåer, låga vattenflöden eller både och. Analysen omfattar vattendrag i stora och medelstora områden, men även mindre vattendrag som bedömts som extra känsliga av ett antal länsstyrelser.

Underlag för kommuner och länsstyrelser

Riskbedömningarna som tas fram gäller för större områden, det vill säga inte enskilda brunnar eller mindre sjöar. Syftet är främst att ge underlag till kommuner och länsstyrelser. Tjänsten ger också allmänheten en översiktlig bild av läget.

Tjänsten "Risk för vattenbrist" har tagits fram av SMHI i ett samarbete med SGU (Sveriges Geologiska Undersökning).