Myndigheter samlas för att diskutera vattensituationen och framtida arbete

20 juni 2018 samlades representanter för olika myndigheter och kommuner för att diskutera det pågående arbetet kring vattenbrist. SMHI presenterade även sina regeringsuppdrag inom ämnet. Syftet med träffen var att säkra att arbetet matchar behoven och att samarbetet görs på bästa sätt.

Gruppen etablerades i samband med de torra somrarna 2016 och 2017 för att diskutera stödjande nationella insatser för den kommunala och enskilda vattenförsörjningen.

Temat för mötet var de regeringsuppdrag och andra insatser kopplade till vattenbrist som har identifierats och där myndigheterna utvecklar kunskapsunderlag och stödjande verktyg.

Vattentäkter förses oss med vårt viktigaste livsmedel, dricksvattnet.
Vattentäkter förser oss med vårt viktigaste livsmedel, dricksvattnet.

- Syftet är att i denna form av samverkan se till så att det arbete som görs matchar behoven och att vi samarbetar för att överbrygga våra olika ansvarsområden för vatten. Det är också viktigt att vi delar informationen om vad som sker på de olika myndigheterna, säger Lennart Sorby på Havs- och vattenmyndigheten, en av initiativtagarna till mötet.

Deltagande aktörer var: Havs- och vattenmyndigheten, Naturvårdsverket, Jordbruksverket, Sveriges geologiska undersökning, SMHI, Skogsstyrelsen, Länsstyrelserna och Vattenmyndigheterna, Livsmedelsverket och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap samt Sveriges kommuner och Landsting och Svenskt Vatten.

Pågående projekt om vattenbrist i ytvattentäkter

SMHI fick under 2018 två regeringsuppdrag kopplade till vattenbrist. Ett av uppdragen handlar om att beskriva ytvattentäkters känslighet för vattenbrist och undersöka olika åtgärder för att motverka detta.

I projektet kommer underlag tas fram som visar på vilka områden som är känsligare för vattenbrist samt vad det beror på. Historiska torrår kommer beskrivas. Med hjälp av modeller utreds vilka åtgärder som kan användas för att undvika eller minska låga flöden i dessa områden.

- Resultatet från projektet blir värdefullt underlag för myndigheter som arbetar med vattenfrågor. Några exempel är kommuner som planerar för framtida dricksvattenproduktion eller länsstyrelser i arbete med regionala vattenförsörjningsplaner, säger Katarina Stensen projektledare.

Projektet rapporteras i slutet av 2018.

I det andra regeringsuppdraget som SMHI fått inom temat ska SMHI arbeta för ökad kunskap och samordning av landets vattenuttag. Projektet beskrivs närmre i artikeln Bättre kunskap om vattenuttag från sjöar och vattendrag.