Modellutvärdering för S-HYPE i Vattenwebb

En ny interaktiv applikation i Vattenwebb låter användaren utvärdera resultaten från S-HYPE2010 mot mätdata. Modellens genomsnittliga avvikelse i procent från mätdata har beräknats för vattenföring och vattenkvalitet (koncentration totalkväve och totalfosfor). Resultaten presenteras i en karta där användaren även har möjlighet att filtrera stationer med avseende på avrinningsområdets storlek (små, medelstora, stora). En detaljerad utvärdering för enskilda stationer med bland annat tidsserier från modell och mätdata kan presenteras för valfri station i kartan. Modellutvärderingen är ytterligare ett steg i SMHIs arbete att informera användare om både möjligheter och begränsningar hos modellverktyg inom vattenförvaltningen.

SMHI Vattenwebb

Kalibrering och utvärdering av S-HYPE