Minskad tillgång på vatten under framtidens somrar

Det blir överlag mer nederbörd i Sverige i framtiden, särskilt i norr och under vintertid. Men ett förändrat klimat gör samtidigt att hela södra landet kan stå inför betydande problem med minskad vattentillgång på somrarna.

Helt nya beräkningar visar att det sommartid blir torrare i marken i hela södra landet fram till nästa sekelskifte. Störst förändringar kan förväntas i Skåne och i områden kring Vänern och Vättern, med mer än 60 fler dygn med torka varje år.

Den minskade vattentillgången beror främst på att växter kommer att förbruka mer, eftersom växtsäsongen förlängs i ett varmare klimat. Högre temperaturer gör också att mer vatten dunstar av från mark och vattendrag.

Vattnet blir en bristvara

- Det har hittills inte varit känt att förändringarna är så stora på en hel del håll i södra landet. Att vattnet blir en bristvara kan därför vara ett nytt fenomen för många, säger Gunn Persson, klimatexpert SMHI.

Fler dygn med torr mark och mindre vatten i vattendragen ger konsekvenser för många olika verksamheter. Grödor, skogstillväxt, bevattning, dricksvatten, djurhållning, vattenuttag inom industrin, turism och hälsofrågor är några exempel.

Torkakartan
Förändring av antalet dygn med torka (låg markfuktighet), från idag och fram till nästa sekelskifte. Förstora Bild

- En ökad konkurrens om vattnet innebär naturligtvis större överväganden om vilka prioriteringar som behöver göras. Det ställer stora krav på många samhällsområden att planera för ändrade förhållanden.

De nya beräkningarna görs utifrån lokala förhållanden och visar förändringen för varje region. Enligt scenarierna blir det som torrast i sydöstra landet i absoluta tal, men andra delar av Sydsverige får relativt sett större förändringar mot idag.

– Eftersom verksamheter nästan alltid är lokalt anpassade är det viktigt att se vilka förändringar som kan väntas på en specifik ort eller plats, utifrån de förhållanden som råder idag.

Stöd för anpassningsarbete

Scenarierna för framtidens vattentillgång och dagar med torka kommer löpande att arbetas fram och är främst ett stöd för klimatanpassningsarbetet i Sverige. Det nationella grundmaterialet kan användas av olika samhällssektorer för fördjupade konsekvensstudier.

I arbetet används dryga tiotalet högupplösta klimatscenarier och som kopplas ihop med hydrologiska beräkningar.

Underlaget tas fram genom Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning, som nu byggs upp vid SMHI, på uppdrag av regeringen. Centret ska främst samla, utveckla och förmedla kunskaper om klimatförändringens effekter på samhällsplanering. Centret är också en viktig mötesplats för aktörer i samhällets klimatanpassning.