Miljökonsekvensanalys - Mälaren som dricksvattentäkt

Sjöfartsverket har fått i uppdrag att förbättra farlederna i Mälaren in till bland annat Västerås och Köpings hamnar, så att dessa kan trafikeras av större fartyg. Det innebär att Södertälje kanal och sluss behöver byggas om och breddas.

Projektet ”Södertälje kanal och sluss samt Mälarfarlederna” är ett samarbete mellan Trafikverket och Sjöfartsverket. Nu ska SMHI, tillsammans med Structor Miljöbyrå och WSP, genomföra en omfattande miljökonsekvensbeskrivning inför ombyggnaden. En viktig fråga att undersöka blir om Mälaren som dricksvattentäkt kommer att störas.

Modellering av Mälaren

SMHIs huvudsakliga ansvar är 3D hydrodynamisk modellering av Mälaren samt mätningar och provtagningar, vilka har starka kopplingar sinsemellan. SMHI har också ansvar i delprojekt som rör klimat, som också kan ha kopplingar till hydromodelleringen. 

Projektet omfattar uppsättning och validering av modellen samt beräkningar. Spridning av muddermassorna vid tippning och muddring utgör viktiga indata för att bedöma projektets eventuella påverkan på Mälarens vattenmiljö.

SMHI har sen tidigare mångårig erfarenhet av spridningssimuleringar i projekt som rör muddring i vatten, till exempel miljökonsekvenserna av Öresundsförbindelsen och miljöprövningen av nybyggnaden av Norviks hamn samt inseglingarna till Norrköping och Göteborg.

Utveckla transporter till sjöss

Syftet med hela projektet är att utveckla sjötransporterna till Mälarhamnarna för att uppfylla näringslivets och samhällets behov av miljövänliga och effektiva transporter.

Målet är att öka tillgängligheten till Mälarens hamnar och att förbättra sjösäkerheten.

Utbyggnad sker tidigast 2014-2017

SMHIs del i projektet beräknas vara klar under 2013. Därefter startar tillståndsprocessen och en start av entreprenaden kan först ske 2014-2017.

Kontaktperson på SMHI

Kontaktperson och projektledare hos SMHI är:
Kjell Wickström 011-495 8311.