Mäta effekter av luftkvalitetsarbete

Damm från mineraldeponier och transporter från gruvor har präglat stadsluften i Callao, Peru. När åtgärder sattes in för att modernisera mineralhanteringen, fick SMHI i uppdrag att designa ett nytt stationsnät för mätning av luftkvalitet.

Centralt i hamnstaden Callao, Peru, finns stora deponier där mineralstoff från gruvor mellanlagras innan vidare transport till fartyg. Mineralstoffet består bland annat av bly och andra skadliga luftpartiklar. Deponierna ligger nära bostadsområden och skolor, och 2009 sattes åtgärder in för att modernisera mineralhanteringen. Perus tillsynsorgan för energi- och gruvsektorn, OSINERGMIN, ledde arbetet.

– De stod inför ett omfattande förändringsarbete i hanteringen av mineralen, både på själva deponierna men även för transporterna av mineral till och från deponierna, berättar Leandra Caldarulo, luftmiljökonsult på SMHI.

– SMHI fick i uppdrag att dels ta fram ett verktyg för att mäta effekten av förändringarna, dels att bygga upp ett system som löpande kunde användas som kontrollverktyg.

Jämföra graden av föroreningar då, nu och i framtiden

 Det lokala mätsystemet som byggdes upp registrerar både meteorologiska parametrar och mäter luftföroreningar.

– Vi designade mätsystemet så man skulle kunna utvärdera förändringen av luftkvalitet i olika områden, samt för att kunna särskilja olika källor med hjälp av spridningsberäkningar, berättar Leandra.

Med hjälp av data från ett befintligt mätsystem modellerades historiska föroreningar. SMHI tog även fram ett framtidsscenario som inkluderar moderniseringen av mineralhanteringen. Modellen som användes ingår i SMHIs luftmiljösystem Airviro.

Spridning av luftföroreningar från gruva
Dammande processer och transporter är ett vanligt problem vid gruvdrift. På bilden illustreras spridning av partiklar från gruvan Los Tortalas i Chile. Med hjälp av SMHIs luftvårdssystem Airviro utvärderas gruvdriftens påverkan på luftkvaliteten.