Mälarens is minskar i framtiden

Beräkningar vid SMHI visar att det blir mindre is på Mälaren i ett varmare klimat. Antalet dagar varje år då Mälaren är islagd kan minska med 50 procent eller mer fram till sekelskiftet. I de nya resultaten framgår också att vattnet kommer att värmas upp.


Den period som större delen av Mälaren är istäckt är i genomsnitt 80 dagar varje år, i dagens klimat. Till sekelskiftet kan antalet dagar med istäcke istället bli i storleksordningen mellan 20 och 40 dagar. Det totala antalet år med förekomst av is kommer också att minska.

– Det är första gången vi har analyserat den framtida isperioden för Mälaren. Isläggningen påverkas av att det blir varmare i luften vilket värmer upp vattnet alltmer, säger Katarina Stensen, hydrolog SMHI.

Ger indikation för is

Definitionen för isläggning är att det finns is under minst tre dygn. Resultaten ska ses som genomsnittliga riktvärden för hela sjön. Analyserna visar exempelvis inte skillnader mellan is i mindre vikar och i de mer öppna delarna av Mälaren.

– Beräkningarna ger ändå en indikation på hur isförhållandena förändras i ett framtida klimat, säger Katarina Stensen.

grafik, siffror antal dagar
Genomsnittligt antal dagar med is per år i Mälaren. Siffrorna anger antal dagar med is i dagens klimat samt i klimatet kring nästa sekelskifte, dels med begränsade mängder utsläpp växthusgaser och dels med fortsatt höga utsläpp. Förstora Bild

Varmare vatten

I den nya rapporten redovisas också resultat för Mälarens vattentemperaturer i framtiden. Ytvattnet kan till exempel värmas med 1,5 – 2 grader. Bottenvattnet beräknas bli 0,5 – 2 grader varmare fram till sekelskiftet.

Beräkningarna för is och vattentemperaturer grundar sig på två olika framtidsscenarier, som baserar sig på mängden utsläpp av klimatpåverkande gaser. Analysen omfattar två delar av Mälaren, den västra bassängen och den östra som är något djupare.

Många människor berörs

Många är beroende av Mälaren. Det bor tre miljoner människor kring sjön och den försörjer många med dricksvatten. Mälaren är en viktig transportled och här bedrivs yrkes- och sportfiske. Sjön har stora natur- och kulturvärden av betydelse för bland annat friluftsliv och turism.

– Ett förändrat klimat påverkar hur Mälaren kan användas i framtiden. Resultaten från rapporten kan användas bland annat som underlag till samhällsplanering och som ett underlag för studier av hur klimatet påverkar Mälarens ekosystem och vattenkvalitet, säger Katarina Stensen.

Tidigare i år färdigställdes analyser för Vättern, Hjälmaren och Vänern i ett framtida klimat. Rapporterna för de fyra stora sjöarna kommer nu att knytas ihop i en kunskapssammanställning där konsekvenser kring sjöarna lyfts fram. Arbetet har bedrivits i nära samverkan med intressenter kring sjöarna.