Världsvattendag: Lösningen finns i naturen

FN anordnar varje år Världsvattendagen den 22 mars för att belysa vikten av vatten och verka för en hållbar förvaltning av vattenresurser. Årets tema ”Naturbaserade vattentjänster” undersöker hur naturen kan användas för att lösa vattenrelaterade problem.

Naturbaserade vattentjänster kan vara återplantering av träd, restaurering av våtmarker och att skapa bufferzoner av grönska kring vattendrag. Dessa tjänster kan hjälpa att balansera vattnets kretslopp, mildra klimatförändringar och främja människors hälsa och försörjning.

Fakta bild om naturbaserade vattenlösningar
Att restaurera ekosystem skapar jobb inom områden som rekreation, fiske, skogs- och jordbruk. Illustration UN Water

Att använda naturbaserade vattentjänster för att möta vattenbehovet hos en ökande befolkning bidrar till den cirkulära ekonomin samtidigt som naturmiljöer skyddas och föroreningar minskar. Detta är viktiga mål inom det globala målet 6 som skall säkra vattentillgång och hållbar vatten- och sanitetförvaltning till alla till 2030.