Lönar det sig att arbeta med klimatanpassning?

Att rusta samhället för klimatförändringar, som att minska riskerna vid översvämningar, kan vara kostsamt. I en ny exempelsamling beskrivs åtgärder i fem kommuner där kostnaderna jämförs med nyttan för insatserna.

Mer nederbörd och högre temperaturer är några exempel på vad samhället behöver rustas för. Det kan bli fler tillfällen med översvämningar, men också värmeböljor och perioder med torka.

- Skador  i samband med översvämningar innebär höga kostnader för samhället. Genom smarta förebyggande åtgärder, som minskar riskerna och gärna även ger andra nyttor, går det att spara stora pengar, säger Lotta Andersson, Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning, SMHI.

Fem svenska kommuner

En ny exempelsamling har nu arbetats fram som belyser åtgärder i fem svenska kommuner. Här beskrivs reningsfilter i vattenverk i Göteborg som ska förhindra vattenburna sjukdomsutbrott, ett utjämningsmagasin i Växjö som ska motverka översvämningar i bebyggd miljö, en skyddsvall i Arvika som säkrar för översvämningar, ett färjeläge i Örnsköldsvik som minskar risken för ras och skred, samt en förstärkning av slänter i Sollefteå kommun för att minska risken för ras och skred.

Samtliga exempel tar upp vad åtgärderna kostat och vilken nytta som uppnåtts. Kostnaderna beskrivs som priset för åtgärderna och ibland för drift och andra kringkostnader. Nyttorna har beräknats som inbesparade skadekostnader, samt i vissa fall även som de ytterligare  mervärden åtgärderna tillför.

- I samtliga fall har det inte varit någon tvekan att investera för att minska riskerna. Nyttorna bedöms alltid vara större än kostnaderna, sett ur kommunernas perspektiv, säger Mattias Hjerpe, föreståndare Centrum för klimatpolitisk forskning.

Mer om klimatanpassning

Exempelsamlingen går att hitta på Klimatanpassningsportalen. Här finns även andra exempel som beskriver olika typer av klimatanpassningsarbete i Sverige.

Kostnad/nytta- exemplen har arbetats fram av Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning vid SMHI i samarbete med forskare vid Centrum för klimatpolitisk forskning, Linköpings universitet.

Att klimatanpassning kan vara lönsamt belyses även under en klimathalvdag i Almedalen den 4 juli; ”Nytt klimat nya utmaningar – vetenskap, åtgärder och kostnader”. Två seminarier fokuserar på skyfall respektive värmeböljor.