Länsstyrelser och myndigheter förbereder anpassning till ett förändrat klimat

I takt med att klimatet förändras behöver samhället planeras och organiseras för att minska sårbarheten för exempelvis översvämningar och värmeböljor. Sveriges länsstyrelser och kommuner arbetar nu med förberedelserna med stöd av bland annat SMHI och SGI. I april strålade klimatanpassningssamordnarna samman för att höra senaste nytt och utbyta erfarenheter.

Den 13-14 april träffades klimatanpassningssamordnare från Sveriges länsstyrelser och åtta av landets centrala myndigheter i Karlstad. Seminariet arrangerades för tredje året i rad av SMHI, SGI (Statens Geotekniska Institut) och länsstyrelserna.

– Tanken är att klimatanpassningssamordnare och olika experter ska kunna utbyta information och erfarenheter och få en inblick i hur anpassningsarbetet fortskrider i Sverige. Under de två seminariedagarna framgick att det är mycket som pågår inom klimatanpassning. Flera län har nu regionala klimatanalyser och jobbar med att ta fram information för kommuner om bland annat fysisk planering, framtida riskscenarier för värmeböljor och framtida risker med saltvatteninträngning i Mälaren, säger Carin Nilsson, klimathandläggare på SMHI.

SMHI bidrar med beslutsunderlag

SMHIs roll är att stötta länsstyrelser och kommuner med beslutsunderlag i form av kartor och analyser och med att informera om den senaste klimatforskningens resultat.

– Det kan vara exempelvis klimatscenarier som används för att få inblick i länets möjliga temperatur- och nederbördsförändringar i framtiden eller seminarier som klimatanpassningssamordnarna arrangerar där SMHI medverkar med föredrag eller diskussion. Mötet med länsstyrelserna gav oss värdefull inblick i hur vår information används och hur vi kan utveckla tjänsterna ännu mer, säger Carin Nilsson.

Fullspäckat program

Dagarna var innehållsrika med sjutton föredrag följt av gruppdiskussioner på teman som klimatanpassning inom fysisk planering, samhällsekonomi, vatten och areella näringar. De centrala myndigheterna presenterade sitt klimatanpassningsarbete och representanter från länsstyrelser berättade om arbetet på regional nivå och vilka behov de har av att få stöd från centrala myndigheter. En presentation hölls även av Karlstad kommun som visade på hur man arbetar praktiskt med klimatanpassning och vilka utmaningar som finns.

– Vid sidan av informationsutbytet har de årliga seminarierna också gett en möjlighet att fördjupa kontakterna och erfarenhetsutbytet mellan parterna, som till vardags är spridda över hela landet, avslutar Carin Nilsson.