Länsanalyserna åker på turné

Under våren ska SMHIs klimatexperter på turné i nästan alla Sveriges län. Med start den 9 februari i Kalmar ska experterna presentera de länsanalyser som togs fram i slutet av förra året, och diskutera analyserna med regionala aktörer. Länsanalyserna visar i vilken grad klimatet förändras beroende på hur stora utsläppen av växthusgaser kommer att bli.

Efter lanseringen av SMHIs länsanalyser i slutet av förra året, erbjöds länsstyrelserna att ta del av resultaten på plats i respektive län.

– I dagsläget har vi bokat in femton län. Alla är väldigt positiva till att vi nu kommer ut och presenterar på plats, det har varit efterfrågat. Fokus är att höja medvetenheten kring klimatförändringar och det faktum att de påverkar hela Sverige. Det känns också viktigt att ha en dialog med lokala och regionala representanter om situationen för det egna länet, säger Elin Sjökvist, projektledare vid SMHI.

Framtidens klimat

På plats i respektive län kommer SMHIs experter att kortfattat belysa klimatförändringen ur ett historiskt och globalt perspektiv. Därefter är fokus förändringarna för länet utifrån länsanalysen som beskriver två olika framtida utvecklingsvägar. Länsstyrelserna har möjlighet att bjuda in kommuner, tjänstemän och politiker för att ställa frågor och diskutera analyserna.

Viktigt underlag för samhällsplanering och klimatanpassning

SMHIs länsanalyser ger geografiskt detaljerad information om klimatets utveckling för alla Sveriges län. Resultaten bygger på klimatobservationer och beräkningar enligt två utvecklingsvägar, begränsade utsläpp växthusgaser (RCP4.5) respektive fortsatt höga utsläpp (RCP8.5).

– Scenarierna ger en tydlig bild av två möjliga vägar, den ena med minskade utsläpp av växthusgaser, den andra med dagens klimatpolitik med fortsatt accelererande utsläpp, berättar Elin Sjökvist.

Klimatanalyserna kan användas som underlag för övergripande samhällsplanering och klimatanpassning. Det kan handla om byggande, naturvård, dricksvattenfrågor, krisberedskap, turism, jord- och skogsbruk, men också om att allmänt studera klimatutvecklingen.

Rapportinnehåll

– Alla rapporter behandlar temperatur, nederbörd, tillrinning och markfuktighet. För länen i norr finns även information om snö och mer detaljerat material om tillrinning. För landets sydliga län redovisas scenarier kring låg vattentillgång, kyl- och värmebehov samt mer information kring nederbörd, säger Elin Sjökvist.

Länsanalyserna är ett resultat av ett regeringsuppdrag som har utförts inom ramen för Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning vid SMHI, i dialog med länsstyrelserna. Turnén är ett samarbete mellan de olika länsstyrelserna och Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning.