Kunskap om klimatet viktigt för dricksvattenförsörjning

SMHI har tagit fram nya analyser som beskriver framtida klimat i Sverige. Klimatförändringarna påverkar till exempel dricksvattenförsörjningen. I den statliga Dricksvattenutredningen är därför analyserna ett viktigt underlag.

När FNs klimatpanel IPCC beskriver det globala klimatet är det tydligt att atmosfär och hav värms upp, att mängden snö och is minskar och att havsnivån höjs. Det krävs både utsläppsminskningar och anpassningsåtgärder för att bromsa och möta förändringarna.

SMHIs experter har nu samlat kunskap om klimatförändringar kopplat till dricksvattenförsörjning i två nya rapporter.

– Rapporterna handlar dels om det historiska klimatet i Sverige, dels om framtida klimat. Vi har särskilt analyserat lufttemperatur, nederbörd, vattentillgång och vattenflöden, berättar Anna Eklund, hydrolog på SMHI.

Klimatförändring påverkar 

I framtiden väntas vattentillgången i sjöar och vattendrag förändras och förändringen skiljer sig mycket åt mellan olika delar av landet och mellan olika årstider. Sett över hela året väntas Sverige få en ökad vattentillgång i större delen av landet. Däremot visar analyserna på en minskad vattentillgång under sommarmånaderna och de största minskningarna väntas i östra Götaland. Det är en följd av att mer vatten avdunstar när det blir varmare.

–Redan idag förekommer ibland vattenbrist i detta område och i framtiden väntas det bli vanligare, säger Anna Eklund.

Förändring i vattentillgång
Förändring i vattentillgång i vattendragen från 1963-1992 till 2069-2098 under hela året samt årstiderna. Kartorna gäller för scenariet RCP8.5, som innebär fortsatt höga utsläpp av växthusgaser. Röda färger innebär en minskad vattentillgång och blå färger en ökad vattentillgång. Illustration SMHI Förstora Bild


Samtidigt som det kan bli vattenbrist vissa somrar väntas den extrema korttidsnederbörden bli mer intensiv i ett framtida klimat. De nya beräkningarna visar att intensiteten hos den extrema korttidsnederbörden kan komma att öka med upp till 50%. Ökningen är ungefär lika stor i hela landet.

–De intensiva regnen kan föra med sig föroreningar från marken ut i vattentäkten och kan på så vis påverka dricksvattnet, säger Anna Eklund.

I kustnära områden kan de ökande havsvattennivåerna leda till problem.

–När havsnivån stiger kan salt vatten tränga in i dricksvattentäkterna, något som kan leda till problem bland annat i de båda stora vattentäkterna Mälaren och Göta älv, säger Anna Eklund.

Dricksvattenutredningen 

Dricksvattenutredningen överlämnar sitt delbetänkande ”Klimatförändringar och dricksvattenförsörjning” (SOU 2015:51) till regeringen den 1 juni. SMHI har deltagit i utredningens expertgrupp och referensgrupp för klimatfrågor.

SMHI har också tagit fram två rapporter till utredningen som är bilagor till delbetänkandet;  

  • SMHI Klimatologi 13, ”Sveriges Klimat 1860-2014”
  • SMHI Klimatologi 14, ”Sveriges framtida klimat”

Dricksvattenutredningens slutbetänkande kommer i april 2016.